متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم باسمه العنید-گروه علوم دامی

خلاصه خبر: بیانmicroRNA‌های gga-let-7d-F(R), miR-31-F (R), miR-9a-F(R)در بافت تولید مثلی خروس و ارتباط آن‌ها با تحرک و جنبندگی اسپرم‌ها

گروه:حشره شناسی کشاورزی

جلسه دفاع از پایان نامه:باسمه العنید                                                          

عنوان پایان نامه: بیانmicroRNA‌های  gga-let-7d-F(R), miR-31-F (R), miR-9a-F(R)در بافت تولید مثلی خروس و ارتباط آن‌ها با تحرک و جنبندگی اسپرم‌ها

ارائه کننده:باسمه العنید

استاد راهنما :  آقای دکتر علی اکبر مسعودی

 استاد مشاور اول :آقای دکتر علیرضا احسانی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر رسول واعظ ترشیزی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مصطفی صادقی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول واعظ ترشیزی

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:27/10/95

ساعت: -/9

چکیده              

خروس‌ها نه‌تنها نیمی از ژن‌های جوجه‌ها را تأمین می‌نمایند، بلکه مسئول تولید اسپرم، جهت باروی تخم‌مرغ‌های قابل جوجه‌کشی نیز می‌باشند. قدرت باروری منی در خروسها به تعداد، شکل، قدرت تحرک و جنبندگی اسپرم‌های بالغ، بستگیدارد. این اسپرم‌ها در اپیتلیوم لوله‌های اسپرم‌ساز در داخل بیضه، طی فرایندی به نام اسپرماتوژنزتولید می‌شوند و یکی از موثرترین فاکتورها در این فرایند، مولکول‌های miRNAهستند. مولکول‌های miRNA، دسته‌ای از RNAهای کوچک غیر کد کننده، با طول تقریبی 22 نوکلئوتید می‌باشند که می‌توانند بیان ژن‌ها را تنظیم کنند. تنظیم بیان ژن از طریق تشکیل جفت باز واتسون و کریکدر منطقه ترجمه نشونده UTRدر انتهای 3َ ژن‌های هدف به‌طور اختصاصی و انتهای 5َ mRNAرخ می‌دهد. miRNAها به‌شدت و به طور انحصاری در بافت بیضه و در انواع خاصی از سلول‌های بیضه بیان می‌شوند و ثابت شده است که در تنظیم تمایز سلول‌های SSGدخالت می‌کنند و هر اختلال در پروفایل این مولکول‌ها منجر به اختلال‌ها در فرایند اسپرماتوژنسیز و بروز مشکل‌های باروری می‌شود. براساس بررسی بیوانفورماتیکی،مشخص شده است که miRNAهای let-7d، miR-9و miR-31فاکتورهای تنظیم کننده فرایند اسپرماتوژنسیز در تعدادی از موجودات که زیر بررسی قرار گرفته بوده اند. در این مطالعه، باروری (قدرک تحرک، جنبندگی و مورفولوژی اسپرم‌ها) در 12 خروس، با روش CASA(Computer Assisted Sperm Analyzer)   اندازی گیری سپس RNAاز بافت بیضه آن‌ها استخراج گردید و cDNAبه وسیله آغازگر پلی Tآداپتور بعد از اضافه کردن دم پلی Aبه RNA، ساخته شد. در این مطالعه بیان miRNAهای let-7d، miR-9و miR-31به وسیله تکنولوژی Real-Time PCRمورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری این پژوهش با استفاده از آزمون tبرای بررسی رابطه بین ارزش‌هایmiRNAهایlet-7d، miR-9و miR-31وباروری نرها انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین نرهای با باروری بالا و نرهای با باروری پایین، از نظر بیان miRNAهای let-7d، miR-9وmiR-31وجود تفاوت معنی دار وجود دارد(P<0.05).

 

واژه‌های کلیدی:اسپرماتوژنسیز، miRNA، بیان ژن، باروری، خروس، CASA

25 دی 1395 / تعداد نمایش : 2008