متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای سعادت ساریخانی -گروه علوم باغبانی

خلاصه خبر: ارزیابی مورفولوژی، بیوشیمیایی، سیتولوژی و مولکولی ژنوتیپ های برتر گردو در ایران

جلسه دفاع از رساله :سعادت ساریخانی                                                              گروه: علوم باغبانی

عنوان رساله:ارزیابی مورفولوژی، بیوشیمیایی، سیتولوژی و مولکولی ژنوتیپ­های برتر گردو در ایران

ارائه کننده:سعادت ساریخانی

استاد راهنما :  آقای دکتر کاظم ارزانی

 استاد مشاور اول : آقای دکتر قاسم کریم زاده

 استاد مشاور دوم : آقای دکتر عبدالعلی شجاعیان

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر عباس یداللهی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مهدی عیاری نوش آبادی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر کوروش وحدتی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر داراب حسنی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نیما احمدی

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 95/10/27

ساعت: 13:30

چکیده:

ایران مرکز پیدایش و تنوع گردوی ایرانی (JuglansregiaL.) در دنیا به شمار می‌رود؛پژوهش حاضر در ادامه طرح ارزیابی جمعیت گردو در استان فارس (1391-1388) و با هدف ارزیابی ژرم‌پلاسم موجود در مناطق مهم گردوکاری استان فارس (شهرستان‌های بوانات، اقلید و سپیدان) طی سال‌های 1394-1391انجام گرفت. در همین راستا، تعداد 81 ژنوتیپ منتخب از 412 ژنوتیپ گردو در شهرستان بوانات و 48 ژنوتیپ در شهرستان اقلید مورد ارزیابی نهایی مورفولوژیک، بیوشیمیایی، سیتولوژیک و مولکولی قرار گرفتند. همچنین تعداد 40 ژنوتیپ منتخب از 58 ژنوتیپ گردو در شهرستان سپیدان مورد ارزیابی مورفولوژیک اولیه قرار گرفتند. ژنوتیپ‌های انتخابی در شهرستان‌های مذکور با استفاده از دو توصیف‌نامه IPGRIو UPOV، مورد ارزیابی فنولوژیک، پومولوژیک و مورفولوژیک قرار گرفتند که در نهایت تعداد 16، نه و 10 ژنوتیپ برتر به‌ترتیب در شهرستان‌های بوانات، اقلید و سپیدان انتخاب گردیدند. ژنوتیپ‌های انتخابی دارای وزن میوه و مغز، درصد مغز و اندازه میوه بالاتر از رقم تجاری و استاندارد "چندلر" بودند. همچنین تمام ژنوتیپ‌های برتر انتخابی دارای روزنه انتهای پوست سخت بسته تا کاملاً بسته، مغز پر تا کاملاً پر، رنگ مغز روشن تا بسیار روشن و ضخامت پوست متوسط تا نازک بودند که این صفات از نظر برنامه‌های به‌نژادی بسیار حائز اهمیت بوده و صفات مطلوب تلقی می‌شوند. میانگین وزن میوه ژنوتیپ‌های انتخابی در طول انجام آزمایش در شهرستان‌های بوانات، اقلید و سپیدان به‌ترتیب بین 18/18-54/12، 75/19-10/13 و 84/19-74/14 گرم متغیر بود. همچنین دامنه تغییرات عادت باردهی جانبی در بین ژنوتیپ‌های برتر انتخابی در شهرستان‌های بوانات، اقلید و سپیدان به‌ترتیب بین 47/94-54، 80-81/62، 100-50/53 درصد متغیر بود. همچنین در بین ژنوتیپ‌های انتخابی چند ژنوتیپ دیربرگده با خصوصیات پومولوژیک مناسب وجود داشت که در بین آن‌ها، ژنوتیپ FaBaAg1علاوه بر 33-26 روز تأخیر نسبت به استاندارد مرجع، ژنوتیپی میان‌رس، هموگام با وزن میوه (96/14 گرم)، درصد مغز (05/51 درصد) و عادت باردهی جانبی (90/58 درصد) بالا بود. ارزیابی بیوشیمیایی ژنوتیپ‌های برتر انتخابی در دو شهرستان بوانات و اقلید نشان داد که دامنه تغییرات درصد روغن به‌ترتیب 40/67-54/56 و 72/70-83/54 درصد بود. همچنین میانگین درصد پروتئین و میزان فنل کل نیز به‌ترتیب 89/14 درصد و 22/54 میلی‌گرم اسید گالیک بر گرم عصاره استخراج شده در شهرستان بوانات و 47/16 درصد و 33/50 میلی‌گرم اسیدگالیک اکی‌والان بر گرم وزن خشک عصاره استخراج شده در شهرستان اقلید بود. اسید پالمیتیک، استئاریک، اولئیک، لینولئیک و لینولنیک اسیدهای چرب غالب ژنوتیپ‌های برتر گردودر شهرستان بوانات و اقلید بود. همچنین مقادیر بسیار کمی از اسید آراشیدونیک و اروسیک در برخی از ژنوتیپ‌های مورد مطالعه مشاهده گردید. براساس نتایج بدست آمده، تمام ژنوتیپ‌های امیدبخش مورد مطالعه در این پژوهش دیپلوئید (2n=2x=32) بوده و میانگین اندازه ژنوم (2Cx DNA) ژنوتیپ‌های برتر انتخابی در شهرستان بوانات و اقلید به‌ترتیب 36/1 و 33/1 پیکوگرم بود. همچنین همبستگی مثبت، معنی‌دار و خطی بین اندازه ژنوم با صفات وزن میوه (R2=0.5268**)، وزن مغز (R2=0.5514**) و شاخص اندازه میوه (R2= 0.4867**) مشاهده گردید. در بخش ارزیابی مولکولی، جمعیت گردو در شهرستان بوانات با استفاده از 6 آغازگر ISSRمورد انگشت‌نگاری DNAو ارزیابی مولکولی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، میانگین میزان چندشکلی این شش آغازگر در جمعیت مورد مطالعه 72/72 درصد بود. تعداد باندهای چندشکل در آغازگرهای مورد مطالعه بین 12 (P28) تا 37 (P25و P27) متغیر بود. براساس نتایج بدست آمده، داده‌های حاصل از شش آغازگر نشانگر ISSRتوانست تفکیک خوبی بین ژنوتیپ‌های برتر گردو در شهرستان بوانات انجام دهد. بررسی تجزیه ارتباطی بین داده‌های حاصل از نشانگر ISSRبا برخی صفات مهم مورفولوژیک نشان داد که دو نشانگر برای صفت رنگ مغز (P22-18، P26-13)، یک نشانگر برای هر یک از صفات تاریخ برگدهی (P27-20)، ضخامت پوست سخت (P27-36)، وزن میوه (P22-24) و شاخص اندازه میوه (P25-9) وجود داشت که ارتباط معنی‌دار و قوی با صفات مورد مطالعه نشان دادند.

واژه‏های کلیدی:ارزیابی ژرم‌پلاسم، ژنوتیپ، اندازه ژنوم، درصد روغن، دیربرگدهی، رگرسیون گام‌به‌گام، عادت باردهی جانبی، نشانگر ISSR.

 

 

 

 

 

 

 

28 دی 1395 / تعداد نمایش : 2058