متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مصطفی خنامانی -گروه حشره شناسی

خلاصه خبر: بررسی امکان پرورش انبوه کنه شکارگرNeoseiuluscalifornicus(Phytoseiidae)روی رژیم¬های غذایی طبیعی و مصنوعی و طعمه¬های جایگزین

جلسه دفاع از رساله :مصطفی خنامانی                                                                                 گروه: حشره شناسی کشاورزی

عنوان رساله:بررسی امکان پرورش انبوه کنه شکارگرNeoseiuluscalifornicus(Phytoseiidae)روی رژیم­های غذایی طبیعی و مصنوعی و طعمه­های جایگزین

ارائه کننده:مصطفی خنامانی

استاد راهنما :  آقای دکتر یعقوب فتحی­پور

استاد راهنمای دوم:

 استاد مشاور اول : آقای دکتر علی اصغر طالبی

 استاد مشاور دوم : آقای دکتر محمد مهرآبادی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سعید محرمی­پور  

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حمید رضا حاجی قنبر

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر جعفر محقق نیشابوری

استاد ناظر خارجی:خانم دکتر آزاده فرازمند

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید محرمی­پور

مکان : آمفی تئاتر شماره 2

تاریخ: 95/10/29

ساعت: -/10

چکیده

در این پژوهش، ارزش غذایی سه تیپ مختلف غذایی شامل طبیعی، مصنوعی و طعمه­های جایگزین در پرورش کنه شکارگر NeoseiuluscalifornicusMcGregor(Acari: Phytoseiidae)در شرایط آزمایشگاه با دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره­ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد کهنرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)روی غذاهای ذکر شده در بالا از 2089/0- بر روز روی غذای مصنوعی غنی شده با پروتئین سرم آلبومین (AD5) تا 2318/0 بر روز روی گرده بادام متغیر بود. کمترین و بیشترین مقادیر نرخ خالص تولید مثل (R0)نیز به ترتیب روی غذای مصنوعی غنی شده با پروتئین سرم آلبومین(05/0 نتاج/فرد/نسل)وگرده بادام (39/34 نتاج/فرد/نسل) بود. نتایج حاکی از مطلوبیت گرده بادام (و بعد از آن گرده ذرت) برای پرورش انبوه کنه شکارگر بود. اگرچهکاراییتولید­مثلیکنهشکارگررویاکثررژیم­هایغذاییآزمایششده (بهویژهغذاهایمصنوعی) نسبتاپایینبود،امابهدلیلشایستگیآن­هابراینگهداریافرادبالغ،می­تواناز آن­هابهعنوانمنابعغذاییتدارکشدهدرطولدورهارائهکنه­هایشکارگریکهبهصورتتجاریپرورشیافته­اندویابراینگهداریجمعیتدرزمانکمبودتقاضادرانسکتاریوماستفادهکرد. علاوه براین، کارایی پرورش این کنه­ی شکارگر روی بستر پرورش مصنوعی (طلق) و برگی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که کارایی پرورش کنه شکارگر در صورت تغذیه از یک غذای مشابه، روی بستر مصنوعی بالاتر از بستر برگی است. همچنین تاثیر حضور سه گرده (خرما، زنبور عسل، و ذرت) به عنوان غذای مکمل روی پارامترهای دموگرافی و میزان تغذیه کنه شکارگر از کنه تارتن مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، باروی و نرخ ذاتی افزایش جمعیت کنه شکارگر در حضور گرده ذرت افزایش یافت ولی میزان تغذیه از کنه تارتن کاهش یافت. به هر حال این کاهش تغذیه در حضور گرده ذرت با افزایش باروری و نرخ زنده­مانی جبران شد. برای ارزیابی کیفیت غذایی گرده­های مختلف، ویژگی­های مرفولوژیک و شیمیایی گرده­ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ویژگی­های مرفولوژیک گرده­ها (شکل و الگوی اگزین) و ترکیبات شیمیایی (پروتئین، چربی، و قند) آن­ها کاملا متفاوت است. در آخر تاثیرات دراز مدت (20 نسل) تغذیه از مطلوب­ترین غذا (گرده بادام) روی پارامترهای دموگرافیک و رفتار کاوشگری کنه شکارگر ارزیابی شد. نتایج نشان داد که پرورش کنه شکارگر روی گرده بادام تاثیرات مثبتی روی باروری، نرخ زنده­مانی و جثه آن داشت. افراد پرورش یافته روی گرده بادام دارای جثه بزرگتر، قدرت جست­و­جوگری بیشتر (a) و زمان دستیابی (Th) کمتری نسبت به افراد پرورش یافته روی کنه تارتن دولکه­ای بودند. در آخر، نتایج به دست آمده در این پژوهش ممکن است اطلاعات مهمی برای طراحی یک برنامه جامع در پرورش انبوه و یا حفاظت و نگهداری از این کنه شکارگر در روی محصولات فراهم آورد.

واژه‏های کلیدی:پرورش انبوه، غذای مصنوعی، طعمهجایگزین، گرده، کنه­های فیتوزئید،Neoseiuluscalifornicus

 

 

 

 

 

 

 

28 دی 1395 / تعداد نمایش : 1785