متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای رضا توانایی سراب - گروه بیماری شناسی گیاهی

خلاصه خبر: بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی فیتوپلاسمای زرشک بی دانه در خراسان جنوبی

جلسه دفاع از پایان نامه: رضا توانایی سراب                                                        گروه:بیماری شناسی گیاهی

عنوان پایان نامه: بررسی پراکنش و تنوع ژنتیکی فیتوپلاسمای زرشک بی دانه در خراسان جنوبی

ارائه کننده:رضا توانایی سراب

استاد راهنما :  آقای دکتر مسعود شمس بخش

استاد مشاور : 

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر ناصر صفایی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر واهه میناسیان

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مجید پدرام

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:95/11/09

ساعت: -/10

چکیده              

زرشک بی‌دانه (Berberis vulgaris) یکی از محصولات اقتصادی مهم در  استان خراسان جنوبی ایران می‌باشد. این گیاه درختچه‌ای خاردار به ارتفاع یک تا سه متر  با شاخه های شکننده است. این استان مقام اول تولید زرشک در کشور را دارا می‌باشد و شهرستان‌های قاین و بیرجند از مناطق عمده کشت زرشک در استان خراسان جنوبی می‌باشند. فیتوپلاسماها هرساله خسارت فراوانی به محصولات کشاورزی وارد می‌کنند. در سال‌های اخیر علایم بیماری‌های فیتوپلاسمایی در باغات زرشک این استان مشاهده شده است. در خرداد‌ماه سال 1393، از درختچه‌های زرشک دارای علایم بیماری فیتوپلاسمایی از جمله کتابی شدن ساقه و ریزبرگی و نیز گیاهان فاقد علایم در باغات زرشک این منطقه نمونه‌برداری انجام شد. برای تایید همراهی فیتوپلاسما با گیاهان دارای علایم، دی ان ای کل از بافت تازه رگبرگ و زیر پوست گیاهان دارای علائم و فاقد علائم با روشCTABتغییریافته استخراج و سپس واکنش زنجیره‌ای پلیمراز معمولی و آشیانه ای انجام شد. ابتدا با استفاده از آغازگرهای عمومی فیتوپلاسماها (P1/P7) تکثیرانجام شد. محصول پی سی آر  به عنوان الگو برای انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز اشیانه­ای استفاده شد. در واکنش زنجیره‌ای پلیمراز دوم با استفاده از آغازگرهایR16F2n/R16R2قطعه 1244 جفت بازی  از ناحیه16S rDNAاز گیاهان زرشک دارای علائم کتابی شدن و ریزبرگی و فیتوپلاسمای جاروک لیموترش به عنوان کنترل مثبت، تکثیر شد. این قطعه در هیچکدام از گیاهان فاقد علائم  که به عنوان کنترل منفی درنظر گرفته شده بودند، تکثیر نشد.قطعه 1244 جفت بازی در وکتور pTG/19-Tهمسانه سازی و توالی‌یابی شد. توالی بدست آمده در بانک ژنیNCBIثبت شد( رس شمارKT879852). جستجو با Blastبا قطعه 16S rDNAنشان داد که فیتوپلاسمای زرشک بی‌دانه بیشترین شباهت را با اعضای گروه جاروک بادام زمینی (16SrІІ) دارد. آنالیز چند شکلی طولی قطعات برشی (RFLP) مجازی با استفاده از نرم‌افزار iPhyClassifierو قطعه توالییابی شده انجام شد. مقایسه الگوی برشیRFLPمجازی بدست آمده برای فیتوپلاسمای زرشک بی‌دانه با الگوی برشی سایر فیتوپلاسماهای گزارش شده نشان داد که این فیتوپلاسما ممکن است به عنوان نماینده‌ای براییک گروه جدید فیتوپلاسمایی مطرح باشد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که تنوع ژنتیکی فیتوپلاسمای همراه با گیاهان زرشک بی‌دانه در استان خراسان جنوبی بسیار پاییناست. این اولین گزارش از همراهییک  فیتوپلاسما با بیماری کتابی‌شدن زرشک  بی دانه می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: خراسان جنوبی، کتابی‌شدن، دی ان ای، پی سی آر دو مرحله ای

4 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1623