متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از رساله آقای اسماعیل صابری - گروه بیماری شناسی گیاهی

خلاصه خبر: مطالعه ترانسکریپتوم در بر همکنش نارنج با عامل بیماری میوه سبز مرکبات(CandidatousLiberibacterasiaticus)

جلسه دفاع از رساله :اسماعیل صابری                                         گروه: بیماری شناسی گیاهی

عنوان رساله:مطالعه ترانسکریپتوم در بر همکنش نارنج با عامل بیماری میوه سبز مرکبات(CandidatousLiberibacterasiaticus)

ارائه کننده:اسماعیل صابری 

استاد راهنما :  آقای دکتر سید مهدی علوی

استاد مشاور اول : خانم دکتر ناصر صفایی

 استاد مشاور دوم : آقای دکتر جودیت برون

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر مسعود شمس بخش

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر محمد مهرآبادی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر امیر موسوی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر واهه میناسیان

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر مسعود شمس بخش

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 4/11/95

ساعت: -/10

چکیده:

بيماري هوانگلونگبينگ (Huanglongbing, HLB) یاميوهسبزمرکباتيکيازبیماری‌های مخرب مرکباتبا گسترش جهانی می‌باشد. این بیماری در ایران برای اولین بار در سال 1388 گزارش گردید و در حال حاضر به‌عنوان یک بیماری نوظهور و قرنطینه‌ای برای کشور محسوب می‌گردد. در تحقیق حاضر در ابتدا باغات مرکبات جنوب کشور برای تعیین عوامل باکتریایی مرتبط با نمونه‌های مرکبات با علائم بیماری میوه سبز مرکبات مورد غربالگری قرار گرفتند و سپس پروفایل ترانسکریپتوم رقم نیمه متحمل نارنج و عامل بیمارگر آن (CLas) به‌طورهم‌زمان با بکار گیری روش Dual RNA-seqدر دو مرحله، با علائم بیماری و بدون علائم بیماری موردمطالعه قرار گرفت. درمجموع 77 نمونه مرکبات با علائم میوه سبز مرکبات از سه استان جنوبی کشور در طول سال‌های 1392 تا 1393 جمع‌آوری گردید. هر دو عامل باکتریاییCandidatusLiberibacterasiaticus’(CLas)  و Candidatusphytoplasmaدر ارتباط با نمونه‌های با علائم بیماری میوه سبز مرکبات به‌صورت آلودگی توأم (79/7 درصد) و یامنفرد (58/42 درصد برای CLasو 38/10 درصد با Ca.phytoplasma) ردیابی شدند. بر اساس آنالیز توالی ژن 16S rDNA، استرین های فایتوپلاسمایی مرتبط با نمونه‌های با علائم میوه سبز در ایران به‌عنوان واریانتی از زیرگروه16SrII-Cگروه‌بندی شدند و بنابراین به‌عنوان استرینی از گونه Ca.Phytoplasmaaurantifolia’شناخته شدند. بر اساس آنالیز توالی لوکوس SRRاسترین های CLasموردمطالعه در ایران به دو ژنوتیپ متمایز (TRN<10و TRN>10) از هم تفکیک گردیدند. بر اساس آنالیز نتایج ترانسکریپتوم تعداد 4338 و 475 رونوشت به ترتیب در نارنج و CLasتغییرات بیان (بیشتر از 4 برابر) نشان دادند. تعداد 12 ژن (شامل شش ژن ترانسکریپتوم نارنج و شش ژن ترانسکریپتوم CLas) با استفاده از آزمون RT-qPCRبرای تائید نتایج RNA-seqمورد ارزیابی قرار گرفتند و بر اساس ضریب همبستگی (ضریب همبستگی یک برای ژن‌های مرکبات و 8/0 برای ژن‌های CLas) همبستگی بالایی بین نتایج حاصل از دو روش مذکور برقرار بود. رونوشت‌های ترانسکریپتوم مرکبات با تغییرات بیانی متفاوت مربوط بهطیف وسیعی از مسیرهای شامل ساختار و تغییرات دیواره سلولی، فاکتورهای نسخه‌برداری، انتقال، پاسخ هورمونی، متابولیک‌های ثانویه و متابولیسم کربوهیدرات بودند... بر این اساس برخی از ژن‌ها که احتمالاً با مکانیسم تحمل‌پذیری و یا حساسیت مرتبط هستند شامل ژن‌های XET(xyloglucan endotransglycosylase)، پروتئین‌های آوند آبکش (phloem protein 2-B13, B15)، بتا 1-3 گلوکاناز (beta-1,3-glucanase 5)، ژن‌های کد کننده انتقال‌دهنده‌های روی و فسفات (phosphate transporter 2;1، zinc transporter 10 precursor)، فاکتورهای نسخه‌برداری NPR1و WRKY70، لیپوکسی ژناز (lipoxygenase 2)، ژن مقاومتBAK1و لاکازها (laccase) شناسایی شدند. این ژن‌ها پیشنهادشده ممکن است برای مکانیسم تحمل‌پذیری و یا مقاومت در مرکبات به بیماری میوه سبز مرکبات با بهره‌گیری از مهندسی ژنتیک مفید باشند. همچنین مطالعه ترانسکریپتوم CLasبیانگر تغییرات بیان رونوشت‌های مرتبط با مسیرهای تنظیم نسخه‌برداری، سیستم انتقال، ترشحی، تحرک و پروتئین‌های پر آزاری فرضی می‌باشد. بر اساس اطلاعات موجود مطالعه حاضر، اولین مطالعه هم‌زمان پروفایل ترانسکریپتوم در پاتوسیستم مرکبات-CLasو اولین مطالعه جامع ترانسکریپتوم CLasدر گیاه میزبان در دو مرحله متفاوت توسعه بیماری میوه سبز مرکبات می‌باشد.

واژه‏های کلیدی:بیماری میوه سبز مرکبات، مطالعه ترانسکریپتوم، نارنج و'CandidatusLiberibacterasiaticus'

4 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1719