متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه آقای عبدالرضا اسلامی نسب - گروه بیماری شناسی گیاهی

خلاصه خبر: نقشه یابی آلل های کمی (QTLS) صفات مرتبط با عملکرد در آفتابگردان (Heliantusannuus. L.) تحت شرایط در کشت

جلسه دفاع از پایان نامه: عبدالرضا اسلامی نسب                                                      گروه:اصلاح نباتات

عنوان پایان نامه: نقشه یابی آلل های کمی (QTLS)صفات  مرتبط با عملکرد در آفتابگردان (Heliantusannuus. L.)تحت شرایط در کشت

ارائه کننده:عبدالرضا اسلامی نسب

استاد راهنما اول (اصلی) :  آقای دکتر سید رضا قلی میرفخرایی

استاد راهنمای دوم :  آقای دکتر مسعود سلطانی نجف آبادی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر قاسم کریم زاده

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر محمدرضا نقوی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر قاسم کریم زاده

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:29/10/95

ساعت: 30/8

چکیده              

تحقیق حاضر بر روی 79 فرد از یک جمعیت از لاین‎های اینبرد نوترکیب از دو والد آفتابگردان با عناوین PAC2و RHA266به منظور شناسایی نشانگر‎های مرتبط با 33 صفت انجام یافته است. بررسی‎های اولیه نشان داد که از مجموع 33 صفت، والدین در 9 صفت اختلاف معنی‌دار نداشته و در 24 صفت اختلاف معنی‎‌دار اثبات گردیده است. مقایسه میانگین صفات، افراد جمعیت RILرا بر مبنای احراز مقدار هر صفت، رتبه‌بندی می‌کند. بدیهی است احراز رتبه‌های بالاتر، فرصت انتخاب را هم در مرحله گزینش والد و هم در برنامه‌های به‌نژادی فراهم می‌سازد. با استفاده از روش همبستگی دو گانه بین صفات، عملکرد دانه در طبق اصلی بیشترین همبستگی را با تعداد دانه در طبق اصلی نشان داد و برهمین روال در تجزیه رگرسیون گام به گام، صفت اخیر در ابتدا و سپس سه صفت وزن صد دانه، وزن خشک گیاه بدون دانه و درصد شاخص برداشت به ترتیب در معادله رگرسیونی قرار گرفتند. لیکن در تجزیه علیت وزن خشک گیاه بدون دانه واجد بیشترین اثر مستقیم بر عملکرد دانه گردید.

تجزیه QTLبا استفاده از سه روش تجزیه تک نشانگری، نقشه‌یابی فاصله‌ای و نقشه‌یابی فاصله‌ای مرکب انجام پذیرفت که به ترتیب 1041، 73 و 105 QTLشناسایی شدند. کاربرد روش تجزیه سوم (CIM) باعث حذف عوامل موثر بر تغییر موقعیت QTLو حد آستانه معنی‌داری LODمی‌گردد. در این تحقیق وجود پدیده اثرات پلیوتروپیک و پیوستگی آلل‌ها برای مواردی که یک QTLفرضی در بیش از یک صفت شناسایی می‌شود تائید گردید. از نکات برجسته تحقیق حاضر شناسایی QTL‌های مرتبط با صفات فنولوژیک، تعداد شاخه فرعی و هدایت الکترولیتی است که برای نخستین بار گزارش می‌گردند و در نهایت آن که 34 مورد از 105 مورد QTL   شناسایی شده دارای ضریب تبییین واریانس فنوتیپی (R2) بیش از 20 درصد می‌باشند که در این خصوص تجمیع و هرمی کردن این آلل‌ها و انتخاب به کمک نشانگر، مسیر دسترسی به ژنوتیپ‌های مطلوب را برای تولید ارقام هیبرید هموار خواهد ساخت.

 

واژه‌های کلیدیآفتابگردان، لاین‌های اینبرد نوترکیب،تجزیه علیت، تجزیه QTL، انتخاب به‌کمک نشانگر

 

4 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1631