متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم زینب حلاج - گروه ترویج و آموزش کشاورزی برگزار می شود.

خلاصه خبر: بررسی رفتار محیط زیست گرایانه کشاورزان منطقه سیستان در مواجهه با خشکسالی (موردی مطالعه: تالاب¬ هامون)

جلسه دفاع از پایان نامه: زینب حلاج                                                                   گروه:ترویج و آموزش کشاورزی

عنوان پایان نامه: بررسی رفتار محیط زیست گرایانه کشاورزان منطقه سیستان در مواجهه با خشکسالی (موردی مطالعه: تالاب­ هامون)

ارائه کننده:زینب حلاج

استاد راهنما :  آقای دکتر حسن صدیقی

استاد مشاور :  آقای دکتر همایون فرهادیان

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر محمد چیذری

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر هوشنگ ایروانی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر عنایت عباسی

مکان :آمفی تئاتر 2

تاریخ:11/11/95

ساعت: 30/8

 

چکیده

آب از دیرباز مهمترین عامل توسعه در جهان بوده است. انسان­ها در دوران اولیه زندگی نزدیک رودخانه­ها و منابع آب تجمع می­کردند و به فعالیت­های کشاورزی می­پرداختند.امروزه عواملی همچون افزایش چشمگیر جمعیت کره زمین و بهره­برداری بی­رویه از منابع محیط­زیست برای تأمین نیازهای اقتصادی، تأثیر خاص خود را در رابطه با منابع آب برجای گذاشته­ است. یکی از این تأثیرات، مشکل خشکسالی است که تالاب هامون واقع در منطقه سیستان کشور ایران بسیار متأثر از این رویداد است. منطقه سیستان با قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک، همیشه با مشکل خشکسالی مواجه بوده است. از این منظر، معیشت بسیاری از کشاورزان ساکن در این منطقهبا خطرات جدی روبرو است. بروز رفتارهای محیط‏زیست‏گرایانه‏ی متناسب با خشکسالی از سوی‏ کشاورزان به عنوان یکی از استراتژی‏های کاهش اثرات سوء این پدیده محسوب می‎شود. پژوهشحاضرازنوعپژوهشهای توصیفی‌ـ‌ همبستگیوعلّیـرابطه‏ایاستکهبااستفادهازفنپیمایشانجامشده است. در این راستا تحلیل علّی با بهره‌گیری از نظریه فعال‌سازی هنجار انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کشاورزان منطقه سیستان است (1453=N) که 400 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای محقق ـ ساخته بود که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از یک مطالعه راهنما و ضرایب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت (89/0≥≥70/0). یافته­های پژوهش نشان داد که متغیر هنجار شخصی و دیدگاه زمانی، دلبستگی مکانی دارای اثر مستقیم و معنی‎داری بر روی متغیر وابسته رفتار محیط زیست گرایانه کشاورزان در مواجهه خشکسالی است و متغیرهای آگاهی از عواقب محیط زیستی و هنجار ذهنی ، انتساب مسؤولیت و نگرش­های ارزشی محیط­زیستی (زیست­کره، نوع دوستانه، خودخواهانه) دارای اثرات غیر مستقیم برروی متغیر رفتار محیط زیست گرایانه هستند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل علّی نشان داد که متغیر دیدگاه زمانی با بیشترین میزان بتا (β=356) بیشترین میزان تأثیر را بر روی متغیر وابسته رفتار محیط­زیست گرایانه کشاورزان در مواجهه با خشکسالی دارد. در پایان، بر اساس یافته‌های پژوهش، برخی پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.

واژه­های  کلیدی: رفتار محیط­زیست گرایانه، فعال­سازی هنجار، سیستان،خشکسالی.

6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1609