متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مجتبی نخعی بهرامی - گروه حشره شناسی کشاورزی برگزار می شود.

خلاصه خبر: انقش فیزیولوژیک آلاتوستاتین در فعالیت تغذیه‌ای کرم برگخوار مصریSpodoptera littoralis و اثر عصاره گیاهان کلپورهTeucrium polimو بومادرانAchillea millefolium روی این نوروپپتید

جلسه دفاع از پایان نامه: مجتبی نخعی بهرامی                                                  گروه:حشره شناسی کشاورزی

ارائه کننده:مجتبی نخعی بهرامی

استاد راهنما :  خانم دکتر اعظم میکانی

استاد مشاور :  آقای دکتر سعید محرمی­پور

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر یعقوب فتحی­پور

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر عزیز شیخی گرجان

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یعقوب فتحی­پور

مکان :آمفی تئاتر 1                                                  

تاریخ:11/11/95

ساعت: 30/10

 

چکیده

دراینپژوهشخواصحشره کشیعصاره هایمتانولی کلپوره Teucrium poliumوبومادرانAchillea millefoliumرویلاروسن سومکرمبرگخوارمصریپنبهSpodoptera littoralis (Lep.:Noctuidae)و همچنین تاثیر آنها بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی این آفت موردبررسیقرارگرفت.نتایج نشان داد که هر دو عصاره دارای سمیت گوارشی بوده و میزان LC50کلپوره و بومادران به ترتیب برابر 625/14275وppm 609/18569می­باشد. اثر این دو عصاره بر روی شاخص­های تغذیه­ای این آفت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد این عصاره­هادر غلظت LC20باعث کاهش شاخص­های کارایی تبدیل غذای خورده شده، کارایی تبدیل غذای هضم شده، نرخ رشد نسبی و نرخ مصرف نسبی در این حشره شده ولی شاخص تقریبی هضم­شوندگی را افزایش داده­اند. نتایج بررسی اثر عصاره ها بر روی آنزیم­های مرتبط با سم زدایی نشان داد که فعالیت آنزیم­های استراز و گلوتاتیون اس ترانسفراز نسبت به شاهد تفاوت معنی­داری نداشت. بررسی اثر عصاره­ متانولی کلپوره و بومادران روی فعالیت آنزیم­های گوارشی نشان داد که فعالیت آلفا آمیلاز در معده میانی حشرات شاهد برابرmU 154 بوده که این میزان به ترتیب به 106 و  mU76در لاروهایی که از عصاره بومادران و کلپوره تغذیه کرده­ بودند کاهش یافت. فعالیت پروتئاز در معده میانی لاروهایی که از عصاره بومادران و کلپوره تغذیه کرده بودند به ترتیب برابرmU  69 وmU  56  بوده، در حالی که در شاهد برابرmU 125 بود. قرار دادن معده میانی در بافر حاوی آلاتوستاتین میزان فعالیت آلفا آمیلاز و پروتئاز را افزایش داد. نتایج آزمون الایزای رقابتی نشان داد که میزان غلظت نوروپپتید آلاتوستاتین در حشرات شاهد برابر با 05/21  بوده که این میزان به 02/14 پیکو مول بر میلی گرم پروتیین در حشرات گرسنه کاهش یافت. در حشراتی که دوباره تغذیه شده بودند این میزان به 85/20 رسید که با شاهد اختلاف معنی داری نداشت.  میزان غلظت این نوروپپتید در حشرات تیمار شده با عصاره کلپوره و بومادران به ترتیب به  43/14و 13/13 کاهش یافت. نتایج آزمون ایمنوهیستوشیمی نیز موید نتایج الایزا بوده و نشان داد که تعداد سلول­هایی که دارای فعالیت بودند (Alt-ir cells) در حشرات گرسنه و نیز حشرات تیمار شده با عصاره کلپوره یا بومادران کمتر از شاهد بوده در حالی که تعداد این سلول­ها در حشراتی که دوباره تغذیه شده بودند اختلاف معنی داری با شاهد نداشت. می­توان نتیجه گیری کرد که تغذیه حشره از غذای مصنوعی حاوی عصاره­های گیاهی منجر به کاهش نوروپپتید آلاتوستاتین در سلول­های اندوکرینی شده که این امر منجر به کاهش فعالیت آنزیم­ها­ی آلفا آمیلاز و پروتئاز می­شود.

کلید واژهها: کرم برگخوار مصری،کلپوره، بومادران، آنزیم­های گوارشی،آلاتوستاتین

 

6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1503