متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای وحید محمدی گیسور - گروه حشره شناسی کشاورزی برگزار می شود.

خلاصه خبر: نقش فیزیولوژیک Crustacean Cardioactive Peptide در فعالیت تغذیه‎ای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigera و اثر عصاره گیاهان رزماریRosmarinus officinalisو ماریتیغال Silybum marianum روی این نوروپپتید

جلسه دفاع از پایان نامه: وحید محمدی گیسور                                               گروه:حشره شناسی کشاورزی

عنوان پایان نامه:نقش فیزیولوژیک Crustacean Cardioactive Peptideدر فعالیت تغذیهای کرم غوزه پنبه Helicoverpa armigeraو اثر عصاره گیاهان رزماریRosmarinus officinalisو ماریتیغال Silybum marianumروی  این نوروپپتید

ارائه کننده:وحید محمدی گیسور

استاد راهنما :  خانم دکتر اعظم میکانی

استاد مشاور :  آقای دکتر سعید محرمی­پور

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علی اصغر طالبی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر عزیز شیخی گرجان

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی اصغر طالبی

مکان :آمفی تئاتر 1

تاریخ:11/11/95

ساعت: 30/8

چکيده

دراین پایان‌نامه خواصحشره کشیعصاره هایمتانولیرزماریRosmarinus officinalisوماریتیغال Silybum marianumرویبرخیازپارامترهایزیستیوبیوشیمیاییلاروسنسومکرمغوزهپنبهHelicoverpa armigeraموردبررسیقرارگرفت. نتایج نشان داد که هر دو عصاره دارای سمیت گوارشی بوده و میزان LC50رزماری و ماریتیغال به ترتیب برابر 554/12347 و 246/10449 می باشد. اثر این دو عصاره روی شاخص­های تغذیه­ای این آفت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد این  عصاره­هادر غلظت LC20باعث کاهش شاخص­های کارایی تبدیل غذای خورده شده، کارایی تبدیل غذای هضم شده، نرخ رشد نسبی و نرخ مصرف نسبی در این حشره شده ولی شاخص تقریبی هضم­شوندگی را افزایش داده­اند. نتایج بررسی اثر عصاره­ها روی آنزیم­های مرتبط با سم زدایی نشان داد که فعالیت   آنزیم­های استراز و گلوتاتیون اس ترانسفراز نسبت به شاهد تفاوت معنی­داری نداشت. بررسی اثر عصاره­ متانولی رزماری و ماریتیغال روی فعالیتآنزیم­های گوارشی نشان داد میزان آنزیم­ آلفا آمیلاز از mU  18/200 در شاهد به mU  13/101 برای عصاره رزماری و mU  39/73 برای عصاره ماریتیغال کاهش یافته است. همچنین میزان آنزیم پروتئاز از mU  4/173 در شاهد به mU  2/94 برای عصاره رزماری و mU  53/58 برای عصاره ماریتیغال کاهش یافت.قرار دادن معده میانی در بافر حاوی نوروپپتید crustacean cardioactive peptide (CCAP)  میزان فعالیت آلفا آمیلاز و پروتئاز را افزایش داد. مقداراین نوروپپتید72 ساعتپسازشرایطگرسنگیوتغذیهدوبارهوهمچنینتیمارباغلظتLC20هردوعصاره توسطآزمونالایزایرقابتیسنجیدهشدکهمقدارآندرشاهدوتغذیهدوبارهبهترتیب 8/16 و 1/16 بهدستآمدکهتفاوتمعنیداریبایکدیگرنداشتندامامقدارآنبرایشرایطگرسنگیوتیمارباعصارهرزماریوماریتیغالبهترتیب 12/11، 84/11و 15/10 پیکومول/ میلیگرمپروتیین محاسبهشدکهنسبتبهتیمارشاهد کاهشمعنیدارینشان دادند. نتایج آزمون ایمنوهیستوشیمی نیز موید نتایج الایزا بوده و نشان داد که تعداد سلول هایی که دارای فعالیت بودند (Alt-ir cells) در حشرات گرسنه و نیز حشرات تیمار شده با عصاره رزماریوماریتیغالکمتر از شاهد بوده در حالی­که تعداد این سلول ها در حشراتی که دوباره تغذیه شده بودند اختلاف معنی داری با شاهد نداشت. می توان نتیجه گیری کرد که تغذیه حشره از غذای مصنوعی حاوی عصاره های گیاهی منجر به کاهش نوروپپتید CCAPدر سلول های اندوکرینی شده که این امر منجر به کاهش فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز و پروتئاز می شود.

 

واژه‌هاي كليدي:رزماری،ماریتیغال،CCAP، آنزیم­های گوارشی

 

6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1609