متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای بهمن فکوری دکاهی - گروه سازه های آبی برگزار می شود.

خلاصه خبر: شبیه‌سازی تغییرات زمانی و مکانی هیدرودینامیک و شوری آب رودخانه کارون (ملاثانی تا فارسیات) باتغییرات جریان ومدیریتبارگذاری منابع آلاینده دررودخانه

جلسه دفاع از پایان نامه: بهمن فکوری دکاهی                                                  گروه:سازه های آبی

عنوان پایان نامه:شبیه‌سازی تغییرات زمانی و مکانی هیدرودینامیک و شوری آب رودخانه کارون (ملاثانی تا فارسیات) باتغییرات جریان ومدیریتبارگذاری منابع آلاینده دررودخانه

ارائه کننده:بهمن فکوری دکاهی

استاد راهنما :  آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی

استاد مشاور :  آقای دکتر مهدی مظاهری

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سید مجید میرلطیفی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر حسین محمد ولی سامانی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سید مجید میرلطیفی

مکان :آمفی تئاتر 1

تاریخ:95/11/13

ساعت: 10:30

چکيده

رودخانه‌ها علاوه بر اهمیت زیست محیطی، نقش مهمی در زندگی مردم مجاور خود دارند. رودخانه کارون پر‌آب‌ترین و طولانی‌ترین رودخانه ایران، در سال‌های اخیر با کاهش جریان و افزایش بار‌گذاری منابع آلاینده نقطه‌ایوغیر‌نقطه‌ای، شوری آن افزایش یافته است. شورییکیازپارامتر‌هایاولیهبرایارزیابیکیفیتآبرودخانه‌هااستوافزایشآن،اثراتمنفیرویمنابعمصرفواکوسیستمرودخانهدارد.هدفازاینتحقیق،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ضمن بررسیتغییرات زمانی و مکانی هیدرودینامیک و شوری آب 105 کیلومتر از رودخانه کارون در محدوده ملاثانی تا فارسیات (مهم‌ترينبازهازنظرتراكمجمعيتي وبهره‌برداری از رودخانه)، ارزیابی راه‌کار‌هایمدیریتیبرایکاهششوریرودخانهدرقالبسناریوهایحذفوکاهشبارگذاریمنابعآلایندهنقطه‌ایبامدلMIKE11است. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا منابع آلاینده محدوده مطالعاتی شناسایی و سهم‌بندی شد و سپس ضرایب زبری و پراکندگی، واسنجی و صحت سنجی شدند. نتایج شبیه‌سازی عددی نشان داد که بر اثر بارگذاری منابع آلاینده، پروفیل طولی شوری به ویژه در محدوده کیلومتر 60 و 90 به ترتیب با قرار‌گیری شهر اهواز و مزارع کشاورزی، به صورت پله‌ای افزایش یافته است. حداقل و حداکثر تغییرات شوری به ترتیب در اسفند و مرداد ماه اتفاق می‌افتد. برای توصیف نرخ تغییرات شوری در فصول تر و خشک یک معادله مرتبه چهار به ترتیب با ضریب تبیین 99/0 و 98/0 پیشنهاد شد. نتایج اثر سیلاب‌ها نشان داد، افزایش دبی سیلاب منجر به کاهش قابل ملاحظه‌ای در شوری رودخانه می‌شود.

نتایجسناریویحذفمنابعآلایندهنشانداد،حذفمنابعکشاورزیدرفصلخشکوحذفمنابعصنعتیوشهریدرفصلتربهترتیبدربالادستوپاییندستشهراهوازتاثیرزیادیدرکاهششوریرودخانهدارد. نتایجسناریویکاهشنشانداد،کاهشازمرزبالادستدرانتهایمحدودهمطالعاتیدرفصلتروخشکبهترتیببامتوسطکاهش 35%و 26% شوریرودخانهموثراست. نتایجشبیه‌سازیگزینه‌هایترکیبینشاندادکه،سناریویکاهش1400واحدیازمرزبالادستهمراهکاهش 30% ازمنابعنقطه‌ایدردوفصلتروخشکبهترتیببامتوسط60%و 46% کاهششوریعملکردبهترینسبتبهسایرگزینه‌هادرکاهششوریرودخانهدارد. مقایسهنتایجسناریو‌هایبرترباحدودمجازاستانداردشوریآبنشانداد،درهردوفصلتروخشک،شرایطحدمجازآبشربوکشاورزیقابلتامیناست. نتایجاینتحقیقنشانداد،بااستفادهاز اثر تغییرات جریان ومدیریتبارگذاری منابع آلاینده،می‌توانکیفیتآبرودخانه‌هاراافزایشداد.

 

واژه­های کليدي: رودخانه کارون، جابجایی-‌‌‌‌پراکندگی، هیدرودینامیک، شبیه‌سازی عددی، مدل MIKE11، سناریوهای مدیریتی، حذف بارگذاری، کاهش بارگذاری.

6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1577