متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم بشرا یعقوبیان - گروه علوم طیور برگزار می شود.

خلاصه خبر: بررسی اثر پروبیوتیک های طیور تولید داخل بر کلونیزاسیون سالمونلا

جلسه دفاع از پایان نامه: بشرا یعقوبیان                                                                                           گروه:علوم طیور

عنوان پایان نامه: بررسی اثر پروبیوتیک­های طیور تولید داخل بر کلونیزاسیون سالمونلا

ارائه کننده:بشرا یعقوبیان

استاد راهنما :  آقای دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی

استاد مشاور :  آقای دکتر فرید شریعتمداری

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حامد احمدی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر فرود شریفی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حامد احمدی

مکان :آمفی تئاتر 2

تاریخ:10/11/95

ساعت: -/14

 

چکیده

تامین نیازهای تغذیه­ای طیور همواره بخش عمده­ای از هزینه­های تولید را به خود اختصاص می­دهد. تحقیق حاضر با هدف استفاده از پَــــر در خوراک بلدرچین جهت کاهش هزینه­های خوراک صورت گرفت. پَـــر دارای ساختار مستحکم کراتینی بوده و در برابر هضم دستگاه گوارش مقاومت نشان می­دهد. تجزیه زیستی پــر یکی از راه­های افزایش قابلیت هضم و بالارفتن میزان ارزش بیولوژیکی پـــر می­باشد.

آزمایش­های برون­تنی

به منظور انتخاب باکتری­های مناسب برای تجزیه پـــر ابتدا سوسپانسیونی از خاک حاوی پساب کشتارگاهی تهیه و 14 عدد باکتری خالص­سازی شدند. در این میان با هدف انتخاب جدایه­های مناسب، هریک از آنها روی پـــر کشت داده شده و با اندازه­گیری میزان پروتئین آزاد شده، درصد پــر تجزیه شده و همچنین تغییرات pHبا یکدیگر مقایسه شدند. بیشترین مقدار پروتئین آزاد شده متعلق به سه جدایه S4CL، S4Kو MEبوده و میزان پروتئین آزاد شده توسط این سه جدایه به ترتیب برابر با 29/98، 17/109و 13/100 میکروگرم در هر میلی­لیتر بود. با هدف بهینه­سازی شرایط مناسب جهت رشد جدایه­های انتخاب شده و فراهم کردن مناسب­ترین فاکتورهای محیطی برای حداکثر توان تجزیه کراتینی آن­ها، سه آزمایش بهینه­سازی pH، دما و میزان رطوبت محیط کشت انجام گرفت و قضاوت آن از طریق مقایسه میزان پروتئین محلول، وزن پر تجزیه شده و تغییرات pHانجام شد. بهینه سازی در سه دمای 25، 38 و 45 درجه سلسیوس صورت گرفت. مناسب­ترین دما برای هر سه جدایه دمای 45 درجه سلسیوس بود. بررسی مناسب­ترین pHبرای جدایه­های آزمایشی از طریق بررسی سه pHمتفاوت شامل 7، 8 و 9 بود. بابررسی نتایج حاصل از این آزمایش مناسب­ترین pHبرای بیشترین فعالیت تجزیه­ای برای هرسه جدایه 8 pHبود. نتایج حاصل از نسبت­های محیط کشت به پر تلقیح شده نشان داد که با افزایش میزان محیط کشت میزان تجزیه کراتین توسط جدایه­ها افزایش می­یابد. با هدف تعین میزان موادمغذی، پر تجزیه­زیستی شده مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان دهنده اختلاف معنی­داری بین پر خام و پر تجزیه­زیستی شده، بودند (05/0p<). با اعمال تجزیه آنزیمی توسط جدایه­های باکتری، میزان خاکستر ، چربی و کل نیتروژن فرار افزایش یافت (05/0p<). این در حالتی بود که در مورد پروتئین خام و ماده خشک کاهش در مقادیر مشاهده شد (05/0p<).

آزمایش­های درون­تنی

آزمایش­های درون­تنی با 50 قطعه بلدرچین یک هفته (مخلوط دو جنس) در قالب 4 تیمار و 5 تکرار انجام شد. گروه­های آزمایشی شامل گروه کنترل، 5، 10 و 15 درصد پودر پر بودند. داده­های حاصل از این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از نرم افزار SASو در سطح اطمینان 05/0 مورد تجزیه قرار گرفت. در تجزیه آماری داده­های حاصل از وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک اختلاف معنی­داری مشاهده شد (05/0p<)، اما در هیچ­یک از شاخص­های مورد ارزیابی، گروه 5 درصد پودر پر اختلاف معنی­داری با گروه کنترل نشان نداد (05/0<p). در دو هفته اول پرورش بیشترین میزان افزایش وزن مربوط به گروه کنترل بود اما در هفته آخر پرورش افزایش وزن بدن گروه 5 درصد از گروه کنترل بیشتر شد، گرچه این اختلاف از نظر آماری معنی­دار نبود (05/0<p). پرنده­های گروه 15 درصد پودر پر در سه هفته کمترین میزان افزایش وزن را داشتند. شایان ذکر است در کل دوره میزان افزایش وزن بدن در گروه 10 درصد پودر پر از دو گروه کنترل و 5 درصد کمتر، و از گروه 15 درصد پودر پر با اختلاف معنی­داری بیشتر بود (05/0p<). با توجه به داده­های حاصل از کشتار پرندگان و بررسی اندام­های داخلی تفاوت معنی­داربین گروه­های آزمایشی در اوزاننسبی سنگدان، جگر، طحال، قلب و کل روده مشاهده شد (05/0p<). لاشه پرنده­های آزمایشی در تیمارهای کنترل، 5 و 10 درصد فاقد اختلاف معنی­دار بودند (05/0<p)، اما سطح 15 درصد پودر پر با اختلاف معنی­داری وزن لاشه کمتری نسبت به پرنده­های سه گروه دیگر داشت (05/0p<). تیمارهای آزمایشی به ترتیب افزایش سطح پودر پر سبب افزایش در اوزان نسبی سنگدان، جگر، روده و لاشه شدند. کمترین وزن نسبی قلب مربوط به گروه 10 درصد پودر پر بود. بیشترین وزن نسبی طحال در گروه کنترل و 15 درصد پودر پر مشاهده شد. هنگام بررسی فاکتورهای مربوط به بیوشیمی خون و شاخص­های خون شناسی، گروه­های آزمایشی تنها در میزان تری­گلیسرید خون با یکدیگر اختلاف معنی­دارداشتند(05/0p<). اثر گروه­های آزمایشی بر میزان آلبومین، کلسترول، گلوکز، HDL، پروتئین کل، اسید اوریک، گلوبولین و هماتوکریت غیر معنی­دار بود (05/0<p). تجزیه آماری داده­های حاصل از چهار آزمون به­منظور بررسی ایمنی پرندگان آزمایشی، تزریقفیتوهماتوگلوتنین، تماس با دی­نیتروکلروبنزن، تزریق گلبول دفیبرینه شده گوسفند و تزریق ویروس نیوکاسل طراحی و اجرا شد. پرندگان آزمایشی به تزریق فیتوهماتوگلوتنین و همچنین تزریق گلبول قرمز گوسفند واکنش معنی­داری نشان دادند (05/0p<). گروه 10 درصد پودر پر بیشترین واکنش را به تزریق فیتوهماتوگلوتنین نشان داده و سه گروه دیگر عملکردی مشابه داشتند. در پاسخ به تزریق گلبول قرمز گوسفند سه گروه کنترل، 5 و 10 درصد پر پاسخی مشابه داشتند، اما در گروه 15 درصد پودر پر بطور معنی­داری از آنها کمتر بود. هنگامی­که شاخص­های مربوط به موفولوژی روده مورد تجزیه آماری قرار گرفت در مورد ارتفاع و ضخامت پرز، عمق کریپت، تعدادسلول­های گابلت و شاخص پرز اختلاف معنی­داری مشاهده شد (05/0p<).

واژه­های کلیدی: باسیلوس، بلدرچین ژاپنی، پودر پر، تجزیه­زیستی، عملکرد

 

 

 

 

 

6 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1670