متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم چیمن زرین - گروه علوم طیور برگزار می شود.

خلاصه خبر: تجزیه کراتین به وسیله قارچ ها و استفاده از آن در خوراک طیور

جلسه دفاع از پایان نامه: چیمن زرین                                                                                       گروه:علوم طیور

عنوان پایان نامه: تجزیه کراتین به وسیله قارچ ها و استفاده از آن در خوراک طیور

ارائه کننده:چیمن زرین

استاد راهنما :  آقای دکتر محمدامیر کریمی ترشیزی

استاد مشاور :  آقای دکتر ابراهیم محمدی گل تپه

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر حامد احمدی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر فرود شریفی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حامد احمدی

مکان :آمفی تئاتر 2

تاریخ:10/11/95

ساعت: -/16

 

چکیده

پر فرآورده فرعی به‌دست‌آمده از صنعت پرورش طیور است. با توجه به محتوای پروتئین بالای ضایعات کراتین و پتانسیل آن‌ها به‌عنوان منبع پروتئینی یا اسیدآمینه، در این تحقیق فراوری زیستی پر به‌وسیله‌ی سویه­های قارچ و استفاده از آن در خوراک طیور مورد بررسی قرار گرفت. در بخش آزمایش‌های برون تنی قارچ‌ها پس از جداسازی از منقار مرغ های دچار قارچ زدگیو هم­چنین پساب کشتارگاه با استفاده از کشت میکروبی خالص شدند. سویه‌های انتخاب‌شده از نظر دما، pHو رطوبت بهینه شدند سپس پرهای هیدرولیز شده مورد آنالیز تقریبی قرار گرفتند. پرهای تجزیه زیستی شده با قارچ از نظر خاکستر، کل نیتروژن فرار، چربی و رطوبت با پر خام اختلاف معنی‌دار داشتند (05/0P<) و این مقادیر در پر تجزیه‌شده نسبت به پر خام بیشتر بود. پروتئین پر خام با پر تجزیه‌شده اختلاف معنی‌دار نداشت (05/0P>). ماده خشک پرهای تیمار شده نسبت به پر خام کاهش معنی‌دار نشان داد. در بخش آزمایش‌های درون تنی تعداد 50 قطعه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 5 تکرار و 2 جوجه در هر پن مورداستفاده قرار گرفت. جیره‌های آزمایشی شامل گروه شاهد و سه سطح پودر پر تجزیه زیستی شده (5،  10و 15 درصد) بود. تأثیر سطوح مختلف پودر پر بر عملکرد رشد، پارامترهای مربوط به اندام‌های درونی، سیستم ایمنی، شاخص‌های خون‌شناسی، شاخص‌های بیوشیمی سرم، ترکیبات لاشه و مرفولوژی روده باریک در انتهای 21 روز دوره آزمایش اندازه­گیری شد. افزایش وزن بدن در کل دوره آزمایش با استفاده از سطوح پودر پر به‌صورت تابعیت خطی و درجه دوم تغییر نمود (05/0P<). مصرف خوراک با افزایش سطوح پودر پر به‌صورت معنی‌دار (به‌جز در هفته اول) کاهش یافت (05/0P<) و ضریب تبدیل غذایی افزایش معنی‌دار نشان داد (05/0P<). همچنین بالا رفتن سطوح استفاده از پودر پر باعث افزایش معنی دار وزن نسبی سنگدان، جگر، کل روده و لاشهشد (05/0P<). ازنظرمیزانHDL،تریگلیسیریدواسیداوریک‌اسیدسرمبینگروه‌هایآزمایشیمختلفاختلافمعنی‌دارمشاهدهشد (05/0P<). با افزایش سطح پودر پر عیار پادتن تولیدشده علیه گلبول قرمز گوسفند و درصد هماتوکریت به طور معنی داری افزایش یافت (05/0P<).از نظر ارتفاع و ضخامت پرز بین گروه­های آزمایشی تفاوت معنی­دار مشاهده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده استفاده از پودر پر تجزیه زیستی شده تا سطح 5 درصد تأثیر منفی بر پارامترهای اندازه‌گیری شده نداشت.

واژه­های کلیدی: عملکرد، تجزیه زیستی، قارچ، پودر پر

9 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1651