متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم طاهره دادفر - گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی برگزار می شود.

خلاصه خبر: رنگبری روغن زیتون توسط فرآیند غشایی

جلسه دفاع از پایان نامه:  طاهره دادفر                                                 گروه:علوم و مهندسی صنایع غذایی

عنوان پایان نامه: رنگبری روغن زیتون توسط فرآیند غشایی

ارائه کننده:طاهره داد فر

استاد راهنما :  آقای دکتر محمد علی سحری

استاد مشاور :  آقای دکتر محسن برزگر

استاد ناظر داخلی:آقای دکترحسن احمدی گاولیقی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر احمد رجائی نجف آبادی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسن احمدی گاولیقی

مکان :آمفی تئاتر 2

تاریخ:13/11/95

ساعت: 30/13

 

چکیده

 

کاربرد فرآیند غشایی به منظور رنگبری روغن زیتون مورد مطالعه قرار گرفت. روغن زیتون با افزودن 7/0% (وزنی-وزنی) خاک رنگبر، 3/0% (وزنی-وزنی) زغال فعال و 5% (وزنی-وزنی) محلول SDS05/0 مولار تیمار و به سامانه غشایی وارد گردید. شرایط عملیاتی شامل؛ فشار 2-4 بار، دمای 25-35 درجه سانتی­گراد و دور همزن rpm100-300، با استفاده از روش سطح پاسخ، بهینه­سازی شدند. شاخص­های رنگ (هانترلب و لاویباند)، شاخص­های پایداری اکسایشی، عدد اسیدی، عدد یدی، عدد صابونی، ترکیب اسیدهای چرب روغن، محتوای ترکیبات زیست فعال (استرول و توکوفرول و ترکیبات فنولی)، عناصر سنگین تعیین و با ویژگی­های نمونه رنگبری­شده با روش صنعتی و نمونه روغن خام مقایسه و نقطه بهینه فرآیند بر اساس حداقل میزان کلروفیل و کاروتنوئید، به­ دست آمد. نتایج نشان داد که شرایط پالایش در نقطه بهینه شامل: فشار bar73/3، دمای ̊C77/35 و دور همزن rpm300 بوده، تفاوت معناداری بین اغلب ویژگی­های فیزیکوشیمیایی نمونه­ها مشاهده نشد، کاهش مقدار کاروتنوئیدها وکلروفیل­ها، به ترتیب 3/71% و 42/40% بود و کاهش مقدار عدد اسیدی و عدد تیوباربیتوریک اسید در روغن فرآیند شده با غشا (به ترتیب 42/12% و 46/14%)، بیشتر از نمونه صنعتی بود. همچنین رخی ترکیبات زیست­فعال مثل استرول­ها و ترکیبات فنولی در روغن پالایش شده با غشا افزایش یافت (به ترتیب 13/23% و 12/57%). با توجه به شرایط ملایم فرآیند، کاهش میزان خاک مصرفی و حفظ بیشتر ترکیبات زیست­فعال، این فرآیند جایگزین مناسبی برای فرآیند رایج رنگبری است.

 

واژه­های کلیدی: رنگبری، فرآیند غشایی، روغن زیتون

 

 

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1632