متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم مهدیه شیخ احمدی - گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی برگزار می شود.

خلاصه خبر: بررسی خواص فیزیکوشیمیایی دانه چلغوزه Pinusgerardiana

جلسه دفاع از پایان نامه:مهدیه شیخ احمدی                   گروه:مهندسی علوم و صنایع غذایی

عنوان پایان نامه: بررسی خواص فیزیکوشیمیایی دانه چلغوزه  Pinusgerardiana))،

ارائه کننده: مهدیه شیخ احمدی

استاد راهنما :  دکتر محمد علی سحری

استاد مشاور اول :آقای دکتر محسن برزگر

استاد ناظر داخلی:خانم دکتر زهره حمیدی اصفهانی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر احمد رجایی نجف آبادی

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر زهره حمیدی اصفهانی

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:13/11/95

ساعت: 30/14

چکیده:

به منظور استفاده بهینه منابع داخلی روغن خوراکی، در این تحقیق، یک رقم دانه کاج چلغوزه متعلق به کشور افغانستان، از بازار محلی شهر مشهد تهیه شد و خواص فیزیکی و شیمیایی دانه (رطوبت، خاکستر، وزن هزاردانه، مقدار روغن، مقدار پروتئین، نسبت پوست به بذر دانه، دانسیته و pH) و روغن آن پس از استخراج با حلال هگزان (عدد یدی، عدد صابونی، میزان مواد غیرقابل صابونی، پراکسید، وزن مخصوص، اسیدیته، رنگ (لاویباند)، ترکیب اسیدهای چرب و درصد رطوبت روغن) و پرس سرد (مقدار پلی­فنل­ کل، توکوفرول­ها، کارتنوئید­ها، کلروفیل­ها، استرول­ها، رنگ (هانترلب)، خاصیت مهاررادیکال و ضداکسایندگی) بررسی گردید. سپس پایداری آن به عنوان ضداکساینده طبیعی در نگهداری روغن کلزای بدون ضداکساینده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که روغن کاج چلغوزه از گروه لینولئیک- اولئیک می­باشد. روغن کاج چلغوزه حاوی آلفا و گاماتوکوفرول و فاقد دلتا و بتاتوکوفرول می­باشد. روغن کاج چلغوزه در دو سطح 2 و 5 درصد، به روغن کلزای بدون ضداکساینده اضافه شد. آن­گاه شاخص­های پراکسید، تیوباربیتوریک­اسید و رنسیمت در روزهای صفر، 5، 10، 20 و 35 با نمونه شاهد (روغن کلزای بدون روغن چلغوزه و روغن کلزای حاوی 150 پی­پی­ام ضداکسایندهTBHQ) مقایسه شد. نتایج آماری نشان دادند که در همه روزها روغن چلغوزه تاثیر معنی داری بر پایداری اکسیداتیو روغن کلزا نداشته و لذا به نظر می­رسد ترکیبات ضداکساینده روغن چلغوزه در حدی که کاملا مانع از اکسیداسیون روغن کلزا شوند نیست و یا حتی ممکن است به دلیل اثرات آنتاگونیستی ترکیبات این دو روغن با یکدیگر باشد.

واژه­های کلیدی:روغن کاج چلغوزه، خواص فیزیکوشیمیایی، خواص ضداکسایندگی

 

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1667