متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله خانم افروز فرهاد - گروه حشره شناسی کشاورزی برگزار می شود.

خلاصه خبر: رده بندی و تنوع گونه¬ای زنبورهای خانواده Chrysididae (Insecta: Hymenoptera) در برخی مناطق ایران

جلسه دفاع از رساله :افروز فرهاد                                                                          گروه: حشره شناسی کشاورزی

عنوان رساله:رده بندی و تنوع گونه­ای زنبورهای خانواده Chrysididae (Insecta: Hymenoptera)   در برخی مناطق ایران

ارائه کننده:افروز فرهاد

استاد راهنما :  آقای دکتر علی اصغر طالبی

استاد مشاور اول : آقای دکتر یعقوب فتحی­پور

 استاد مشاور دوم : آقای دکتر حمیدرضا حاجی قنبر

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سعید محرمی­پور  

استاد ناظر داخلی:خانم دکتر اعظم میکانی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر ابراهیم ابراهیمی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر سید ابراهیم صادقی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سعید محرمی­پور

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 12/11/95

ساعت: 30/13

چکیده

در این پژوهش زنبورهای خانواده Chrysididaeدر استان­های گیلان، مازندران، قزوین، البرز-تهران، فارس و هرمزگان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه­برداری در مناطق و ارتفاعات مختلف استان­های مورد نظر با استفاده از تور حشره گیری و تله مالیز در طی سال­های 1392-1389 انجام شد. در مجموع 910 نمونه جمع­آوری شد که متعلق به 104 گونه، 16 جنس و 2 زیرخانواده می­باشد. شناسایی گونه­ها بر اساس خصوصیات مورفولوژیک انجام و 28 گونه برای اولین بار از ایران گزارش و 3 گونه به عنوان گونه جدید توصیف شدند کلید شناسایی برای زیرخانواده­ها، قبیله­ها، جنس­ها، گرو­های گونه­ای و گونه­ها ارایه شده است. تنوع گونه­ای با استفاده از نمونه­های جمع­آوری شده به وسیله تله مالیز و نرم­افزار SDR 4مرد بررسی قرار گرفت. در مقایسه بین استان­های واقع در شمال مرکزی ایران، شاخص­های یکنواختی، غنا و تنوع گونه­ای نشان داد که استان البرز-تهران دارای بیشترین و استان­های گیلان و مازندران دارای کمترین تنوع گونه­ای می­باشد. در مقایسه بین تنوع گونه­ای شیب شمالی و جنوبی کوه البرز بر اساس شاخص­های مورد استفاده شیب جنوبی دارای تنوع گونه­ای بیشتری بود. مقایسه بین تنوع گونه­ای استان فارس و هرمزگان نشان داد استان هرمزگان دارای یکنواختی، غنا و تنوع گونه­ای بیشتری است. در بین کل نمونه­های جمع­آوری شده گونه Pseudomalusturkestanicusبا 80 فرد بیشرین فراوانی را به خود اختصاص داد.

واژه­های کلیدی:تاکسونومی، زنبورهای فاخته، تنوع گونه­ای، ایران

11 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1734