متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم ساره پزشک-گروه خاکشناسی برگزار می شود.

خلاصه خبر: پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین

جلسه دفاع از پایان نامه:ساره پزشک                                      گروه:خاکشناسی شیمی حاصلخیزی خاک

عنوان پایان نامه: پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین

ارائه کننده : ساره پزشک

استاد راهنما :  آقای دکتر محمد جعفر ملکوتی

 استاد مشاور اول :آقای دکتر محمد مهدی طهرانی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر رسول راهنمایی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر سید علی غفاری­نژاد شهر بابکی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر رسول راهنمایی

مکان :آمفی تئاتر 2

تاریخ:95/11/13

ساعت: 10

چکیده:

 با توجه به بحران کم‌آبی و ضرورت صرفه‌جویی در منابع آب و از سوی دیگر نقش بسزای سیلیسیم در کاهش اثرات منفی تنش خشکی، این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر سیلیسیم بر روی عملکرد و خصوصیات کیفی گندم (TriticumaestivumL.) در شرایط تنش خشکی در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک و آب واقع در مشکین‌دشت استان البرز در سال زراعی 95-94 اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به‌صورت کرت‌های خردشده با سه تکرار به اجرا درآمد. عامل اصلی رژیم آبیاری در دو سطح آبیاری کامل و تنش (35 درصد کمتر از نیاز آبی گیاه)، عامل فرعی شامل محلول‌پاشی سیلیکات پتاسیم در سه سطح (صفر، 5/2 و 5 در هزار) هر سطح، در سه مرحله‌ی ساقه­روی، ظهور سنبله و مرحله­ی خمیری شدن و مصرف خاکی سیلیکات پتاسیم در دو سطح (صفر و 20 کیلوگرم در هکتار) در مرحله­ی ساقه­روی بود.نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد تنش باعث کاهش ارتفاع اندام هوایی، عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن نسبت به شاهد خود شد. تیمار محلول­پاشی با غلظت 5/2 در هزار و مصرف خاکی 20 کیلوگرم بر هکتارسیلیکات پتاسیم باعث افزایش عملکرد کل، میزان پروتئین، غلظت فسفر و روی دانه شد. محلول­پاشی با غلظت 5/2 در هزار سیلیکات پتاسیم باعث افزایش عملکرد کل، وزن هزار دانه، افزایش کارایی مصرف فسفر، غلظت سیلیسیم، مس و فسفر در دانه شد. تیمار محلول­پاشی با غلظت 5 در هزار و مصرف خاکی با غلظت 20 کیلوگرم در هکتار سیلیکات پتاسیم باعث افزایش غلظت پتاسیم، فسفر، روی و مس دردانه شد. تیمار محلول­پاشی با غلظت 5 در هزار سیلیکات پتاسیم باعث افزایش عملکرد کل، غلظت فسفر دانه و کارایی مصرف فسفر شد. تیمار مصرف خاکی با غلظت 20 کیلوگرم بر هکتار سیلیکات پتاسیم باعث افزایش غلظت منگنز، مس و سیلیسیم دانه شد. در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری با کاربرد محلول­پاشی سیلیکات پتاسیم (5 در هزار) و مصرف خاکی(20 کیلوگرم بر هکتار) عملکرد کل به ترتیب  17 و 5/25 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. هم­چنین نتایج نشان داد محلول­پاشی با غلظت 5/2 در هزار و مصرف خاکی(20 کیلوگرم بر هکتار) همراه با محلول­پاشی(5/2 در هزار)سیلیکات پتاسیم در شرایط تنش به ترتیب باعث افزایش 25 و 17 درصدی  عملکرد نسبت به تیمار شاهد آبیاری کامل شد.

 

واژه­های كليدي: "تنش خشکی""سیلیکات پتاسیم""گندم(Triticum aestivumL.)"  "عملکرد کمی و کیفی"

 

12 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1660