متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیما شیرین بیان -گروه خاکشناسی برگزار می شود.

خلاصه خبر: غربالگری باکتری ازتوباکتر و بررسی نقش آن¬ها در رشد ذرت در شرایط تنش خشکی

جلسه دفاع از پایان نامه: شیما شیرین بیان                                       گروه:خاکشناسی شیمی و حاصلخیزی خاک

عنوان پایان نامه:غربالگری باکتری ازتوباکتر و بررسی نقش آن­ها در رشد ذرت در شرایط تنش خشکی

ارائه کننده:شیما شیرین بیان

استاد راهنما :  آقای دکتر محمد جعفر ملکوتی  

استاد مشاور :  آقای دکتر هوشنگ خسروی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر رسول راهنمایی 

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر سید علی غفاری­نژاد شهر بابکی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سول راهنمایی

مکان :آمفی تئاتر 2

تاریخ:95/11/13

ساعت: -/11

چکيده

ذرت از جمله گیاهان زراعی در ایران است که نقش مهمی در تغذیه انسان، دام و کاربری­های صنعتی دارد. تنش خشکی اثرات منفی زیادی بر رشد و عملکرد این گیاه دارد. باتوجه به شرایط خشک و نیمه خشک ایران و خشکسالی­های پی­د­رپی، یافتن راه­حلی که بتوان با مصرف کمتر آب عملکرد مطلوبی را بدست آورد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. باکتری­های محرک­ رشد از طریق ساز و کارهای مختلفی در شرایط عادی و همچنین در شرایط تنشی سبب افزایش عملکرد گیاهان شده­اند. در این پژوهش نمونه­برداری خاک از اراضی مرتعی و زراعی استان­های تهران، البرز، قزوین و قم انجام شد. باکتری­های ازتوباکتر از نمونه­های خاک جداسازی و شناسایی شدند. خصوصیات محرک­رشدی جدایه­ها شامل توان تولید سیدروفور، اکسین و سیانید هیدروژن، توان حل­کنندگی فسفات­های آلی و معدنی، توان آزادسازی پتاسیم و توان تحمل به خشکی باکتری­ها در محیط PEG600مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت جدایه­های انتخابی با روش تجزیه ژن کد کننده 16S rRNAشناسایی مولکولی شدند. نتایج نشان داد سه جدایه Az63،Az69وAz70اختلاف معنی­داری از نظر تولید سیدروفور، توان حل کنندگی فسفات­های آلی و معدنی داشتند. Az63و Az70توانایی آزادسازی پتاسیم از میکای موسکویت و بیوتیت معنی­دارتری نسبت به سایر جدایه­ها داشتند. همچنین Az63و Az26توان بالایی در تحمل به تنش خشکی نشان دادند. نتایج تجزیه ژن 16S rRNAنشان داد که سه جدایه Az26، Az63و Az70گونه salinestrisو Az69گونه chroococcumمی­باشند. چهار جدایه Az26، Az63،  Az69و Az70و تیمار مخلوط آن­ها در سه سطح آبیاری (FC80%)، تنش متوسط )آبیاری درFC60%) و تنش شدید (آبیاری در FC40%) و در سه تکرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بر رشد رویشی ذرت علوفه­ای رقم سینگل­کراس704 در شرایط گلخانه­ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش گلخانه­ای نشان داد که باکتری­های Az63و  Az70بر وزن­تر و خشک اندام هوایی، ارتفاع گیاه، محتوی کلروفیل و همچنین عناصر نیتروژن، فسفر و آهن در شرایط تنش خشکی تاثیر معنی­داری داشتند. در اثر تلقیح با باکتری­هایAz70و Az63،عملکرد اندام هوایی به عنوان مهمترین شاخص رشد در آبیاری در سطح FC60% معادل شرایط آبیاری در شرایط FC80% بود. در واقع 20 درصد کاهش معنی­داری در مصرف آب توسط اثر مثبت باکتری­ها جبران شد. تلقیح با باکتری­های مذکور در شرایط آبیاری در FC40% نسبت به شاهد بدون تلقیح تفاوت معنی داری از نظر آماری در این شرایط نشان داد.

 

 واژه‌های کلیدی: "تنش خشکی" ، " ازتوباکتر"، "ذرت"، "باکتری محرک رشد"،

 

12 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1721