متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای سجاد سعدی - گروه مکانیک بیوسیستم برگزار می شود.

خلاصه خبر: ساخت و ارزیابی سامانه¬ی اسمز معکوس (RO) مجهز به گردآورنده¬ی فتوولتائیک/ گرمایی (PV/T) به منظور نمک زدایی آب¬های لب¬شور

جلسه دفاع از پایان نامه: سجاد سعدی                                                                گروه:مکانیک بیوسیستم

عنوان پایان نامه: ساخت و ارزیابی سامانه­ی اسمز معکوس (RO)  مجهز به گردآورنده­ی فتوولتائیک/ گرمایی (PV/T)به منظور نمک زدایی آب­های لب­شور

ارائه کننده:سجاد سعدی

استاد راهنمای اول :  آقای دکتر برات قبادیان

استاد مشاور :دکتر شیوا گرجیان

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر احمد بناکار

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر حسین موسی زاده

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر احمد بناکار

مکان :آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ:12/11/95

ساعت: -/14

چکیده

    به خاطر محدود بودن منابع سوخت­های فسيلي و اثرات زيان­بار آن­ها بر محيط زيست و سلامت بشر، تحقيقات بر روی کاربردهاي انرژي­هاي تجديدپذير در مجامع صنعتي و علمي از اهميت ويژه­اي برخوردار شده است. از طرفی، تنها یک درصد از منابع آب شیرین برای استفاده در بخش­های خانگي، کشاورزي و صنعتي در دسترس مي­باشد. به همین دلیل، رشد سريع صنعت و همچنين افزايش جمعيت در اکثر کشورهاي جهان، از جمله ايران، منجر به افزايش تقاضا برای آب شيرين شده است. با توجه به این­که در بین انرژی­های تجدیدپذیر، پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران بالا می­باشد، در نتیجه استفاده از سامانه­های فتوولتائیک (PV) به منظور تولید الکتریسیته برای تأمین توان سامانه­های اسمزمعکوس و تولید آب شیرین حائز اهمیت است. از این رو در این پژوهش، به طراحی و ساخت سامانه­ی اسمزمعکوس (RO) مجهز به گردآورنده­ی فتوولتائیک-گرمایی (PV/T) برای نمک­زدایی آب­های لب­شور در مناطق روستایی دورافتاده و ارزیابی آن طی 8 روز در مهر ماه سال 1395پرداخته شده است. در طی ارزیابی دستگاه، متغیرهای محیطی از جمله تابش کل خورشیدی، دمای محیط و سرعت باد در فواصل زمانی 3 دقیقه ثبت شدند. تأثیر این متغیرها بر روی عملکرد سامانه­ی ROو عملکرد سامانه­ی PV/Tبررسی شده و میزان تولید آب شیرین در سامانه­ی نمک­زدایی، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مؤثرترین متغیر محیطی بر عملکرد سامانه­ی PV/Tو به دنبال آن میزان تولید آب، تابش کل خورشیدی بوده است. همچنین نتایج نشان داد که مؤثرترین متغیر عملکردی سامانه­ی PV/Tبر پیش گرمایش آب لب­شور ورودی به سامانه، دمای صفحه­ی PVمی­باشد. نتایج نشان دادند که با افزایش دمای آب لب­شور ورودی به سامانه­ی نمک­زدایی که تحت تأثیر عملکرد سامانه­ی PV/Tمی­باشد، میزان تولید آب تصفیه شده افزایش یافته است و بیشترین مقدار تولید m3.h-1015/0 با متوسط دمای °C97/28 برای آب لب­شور ورودی به دست آمد. اما با توجه به سطوح شوری آب لب­شور ورودی به سامانه­، پارامتر شوری تأثیری به مراتب بیشتر بر روی میزان تولید آب شیرین داشت به طوری که با افزایش سطح شوری روند تولید آب، کاهش پیدا کرد. همچنین پارامترهای کیفی آب تولید شده توسط سامانه، شامل pH، TDS، ECوDO  به منظور تأیید تطبیق با استانداردهای آب آشامیدنی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق در این قسمت نیز نشان داد که میزان TDSآب تولید شده کمتر از ppm600 بوده و در محدوده­ی استاندارد ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO)، برای آشامیدن می­باشد. 

 

واژگان کلیدی:سامانه­ی نمک­زدایی اسمز معکوس، سامانه­ی فتوولتائیک-گرمایی، تولید آب، تابش خورشیدی.

 

12 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1870