متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای ناصر فاضلی - گروه مکانیک بیوسیستم

خلاصه خبر: اثر امواج فراصوت و دمای خشک کردن در میزان جوانه¬زنی بذر خارخاسک و پیازچه

جلسه دفاع از پایان نامه: ناصر فاضلی                                                                 گروه:مکانیک بیوسیستم

عنوان پایان نامه:اثر امواج فراصوت و دمای خشک کردن در میزان جوانه­زنی بذر خارخاسک و پیازچه

ارائه کننده:ناصر فاضلی

استاد راهنما :  آقای دکتر محمدهادی خوش تقاضا

استاد مشاور :  آقای دکتر بهرام حسین زاده سامانی

استاد افتخاری :  آقای دکتر علی مختصی بیدگلی

استاد ناظر داخلی:خانمدکتر شیوا گرجیان

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر علی ماشااله کرمانی

نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر شیوا گرجیان

مکان :آمفی تئاتر 1

تاریخ:13/11/95

ساعت: 30/10

چکیده

یکی از روش‌های دست‌یابی به عملکرد بالای محصولات زراعی در مزرعه استفاده از بذر با بنیه و جوانه‌زنی بالا می‌باشد. در پژوهش حاضر تاثیر به کارگیری امواج فراصوت و در نهایت خشک کردن بر درصد جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر خارخسک و پیازچه مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از چهار متغیر مستقل فراصوت شامل زمان فراصوت (3 تا9 دقیقه)، نسبت حجم دانه به آب (10 تا 30%)، توان (80 تا400 وات) و دما (25 تا 45 درجه سلسیوس) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها و بهینه‌سازی فرآیند از روش سطح پاسخ و طرح باکس-بنکن (BBD) استفاده گردید. نتایج نشان داد با توجه به ضریب رگرسیونی اثر خطی، فاکتور نسبت حجم دانه به آب بیشترین تاثیر بر درصد جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر خارخسک و پیازچه داشت. در شرایط بهینه پیشنهادی با توجه به درصد جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر در حداکثر مقدار خود برای بذر خارخسک، زمان  min30/6، نسبت حجم دانه به آب 77/25%، توان W72/291 و دمای °C07/33 و برای بذر پیازچه زمان min49/5، نسبت حجم دانه به آب 10%، توان W290 و دمای  °C34/44 به منظور حفظ بیشترین درصد جوانه و شاخص بنیه به دست آمد. که در این شرایط مقدار جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر خارخسک به ترتیب 4/74% و 88/603 و برای بذر پیازچه مقدار جوانه‌زنی  و شاخص بنیه به ترتیب 99% و 29/669 پیش‌بینی شد. با توجه به این‌که فرآیند در محیط مایع صورت گرفت، در حالت بهینه رطوبت بذر خارخسک از 4/10% در بذر شاهد به 63/18% بر پایه تر و در بذر پیازچه از 8/9% در شاهد به 12/20% بر پایه تر افزایش پیدا کرد. به منظور خشک کردن بذر و رساندن آن به رطوبت اولیه از خشک‌کن جریان هوای گرم و سه دمای 30، 45 و 60 درجه سلسیوسو سه سرعت هوای 5/0، 1 و 5/1متر بر ثانیه استفاده شد.همچنین برای تحلیل داده‌ها و بهینه‌سازی فرآیند از روش سطح پاسخ و طرح مربع مرکزی (CCD) استفاده گردید. نتایج این قسمت از پژوهش نشان داد افزایش دما و سرعت جریان هوای گرم، باعث کاهش زمان، درصد جوانه‌زنی و شاخص بنیه در دو بذر خارخسک و پیازچه شد. بهترین شرایط بهینه برای بذر خارخسک دمای °C17/38 و سرعت جریان هوای m/s04/1 با حداقل زمان خشک شدن min58/240 و حداکثر جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر به ترتیب 19/70% و 56/524 و برای بذر پیازچه دمای °C17/38 و سرعت جریان هوای m/s61/0 با حداقل زمان خشک شدن min7/319 و حداکثر جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر به ترتیب 41/97% و 81/612 به دست آمد. فاکتور دما بیشترین تاثیر را بر کاهش زمان، درصد جوانه‌زنی و شاخص بنیه بذر داشت. مدل سینتیک خشک شدن بذر خارخسک و پیازچه با نه مدل تجربی رایج و بر اساس سه شاخص آماری شامل ضریب تبیین (R2)، مربع کای (χ2) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) با هم مقایسه شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که برای بذر خارخسک مدل تقریب پخش و برای بذر پیازچه مدل میدیلی نسبت به سایر مدل‌ها از دقت بالاتری برخوردار می‌باشند. نتایج باز جذب رطوبت نشان داد بذرهایی که تحت تاثیر امواج فراصوت قرار گرفتند، رطوبت بیشتری در طی افزایش زمان جذب می‌کنند. به منظور پیش‌بینی باز جذب رطوبت از معادله گامپرتز استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد این معادله از دقت بالایی برخوردار است.

کلید واژه‌ها: خارخسک، پیازچه، فراصوت، سطح پاسخ، خشک کردن، باز جذب

 

17 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2154