متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه خانم فاطمه نجفی فر - گروه زراعت

خلاصه خبر: پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین

جلسه دفاع از پایان نامه:فاطمه نجفی فر                                                          گروه:زراعت

عنوان پایان نامه: پویش ژنومی صفت باقیمانده مصرف خوراک در مرغ با استفاده از روش های بیزین

ارائه کننده : فاطمه نجفی فر

استاد راهنما :  آقای دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

 استاد مشاور:آقای دکتر مجید آقا علیخانی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علی سروش زاده

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر غلامعلی اکبری

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر سروش زاده

مکان :آمفی تئاتر 2

تاریخ:13/11/95

ساعت: 16

چکیده:

به منظور بررسی اثر محلول­پاشی نانو کود کلات آهن و منگنز بر کاهش اثرات کمبود آب و عملکرد کمی و کیفی ذرت دانه­ای هیبرید 704 انجام شد. این آزمایش بصورت کرت­های یکبار خرد شده بر اساس طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1394در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این تحقیق تیمار­های آزمایشیدرکرت اصلی شامل ترکیب رژیم­های مختلف آبیاری و زمان محلول­پاشی در چهار سطح و کرت فرعی شامل 11سطح محلول­پاشی در نظر گرفته شد. با توجه به نتایج، کمترین مقدار برای سطح برگ با اعمال رژیم آبیاری کم آبی در مرحله زایشی و برای عملکرد دانه با اعمال رژیم آبیاری کم آبی در دو مرحله رویشی و زایشی مشاهده شد. نتایج نشان داد که محلول­پاشی مقادیر مختلف آهن و منگنز در مرحله زایشی عملکرد را نسبت به شاهد افزایش داد ولی برای شاخص سطح برگ تیمار شاهد نسبت به محلول­پاشی آهن و منگنز برتری داشت. همچنین اثر متقابل کم آبی و محلول­پاشی باعث افزایش عملکرد پروتئین و عملکرد روغن در مرحله رویشی و کاهش عملکرد بیولوژیکی ذرت گردید. از اعمال رژیم آبیاری مطلوب همراه با محلول­پاشی در مرحله زایشی بیشترین عملکرد علوفه حاصل شد. همچنین اثر متقابل کم آبی توأم با محلول­پاشی در مرحله رویشی منجر به افزایش شاخص برداشت و عملکرد دانه شد. درنهایت نتایج نشان داد که در زمان کم آبی محلول­پاشی دو در هزار کمپلکس میکرو و در مواقع عادی و بدون تنش محلول­پاشی دو در هزار نانو آهن در مرحله رویشی و یک در هزار نانومنگنز در مرحله زایشی مناسب­تر می­باشد. بنابراین،عوارضجانبی ناشیازکمبودآبمی­توانددراینمنطقهومناطقمشابهبامحلول‌پاشیآهنومنگنزکاهشیابد.

 

واژه­های کلیدی:رژیم آبیاری، ذرت، عملکرد و اجزای عملکرد، محلول­پاشی، نانوکود

 

 

17 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1746