متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای مرتضی کریمی - گروه سازه های آبی

خلاصه خبر: ارزیابی الگوی موج و جریان، انتقال رسوب و تغییرات خط ساحلی دلتای رودخانه سفید رود با استفاده از مدل MIKE21و داده های سنجش از دور

جلسه دفاع از پایان نامه: مرتضی کریمی                                              گروه:سازه های آبی

عنوان پایان نامه: ارزیابی الگوی موج و جریان، انتقال رسوب و تغییرات خط ساحلی دلتای رودخانه سفید رود با استفاده از مدل MIKE21و داده های سنجش از دور

ارائه کننده:مرتضی کریمی

استاد راهنما :  آقای دکتر جمال محمد ولی سامانی

استاد مشاور :  آقای دکتر مهدی مظاهری

استاد ناظر داخلی:آقای دکترمحمد جواد منعم

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر حسین محمد ولی سامانی

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر محمد جواد منعم

مکان :کلاس 188

تاریخ:13/11/95

ساعت: -/13

 

چکیده

اولین قدم جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر محیط­های دریایی و نواحی ساحلی، تعیین الگوی امواج و جریان­های ساحلی می­باشد. در محیط­های دلتایی، امواج و جریان­ها و رسوب نقش مهمی در تعیین هندسه و مورفولوژی دلتا ایفا می­کنند. یکی از مهم­ترین مسائل در مهندسی رودخانه و سواحل محاسبه انتقال رسوب است که در دلتا و مصب رودخانه تا حد زیادی به وسیله جریان رودخانه، موج و جریان­های کرانه­ای ناشی از موج تعیین می­شود. مدل ریاضی MIKE21-FMچندین مدول جداگانه را شامل می­شود. مدول­های استفاده شده در این مطالعه، مدول موج طیفی SWبرای محاسبه الگوی موج در منطقه، مدول هیدرودینامیکی HDجهت محاسبه جریان آب، مدول انتقال ماسه STبرای محاسبه دینامیک رسوبات غیرچسبنده و مدول انتقال گل MTبه منظور محاسبه دینامیک رسوب چسبنده می­باشند. در بخش دیگر این تحقیق با استفاده از تکنینک سنجش­ازدور و پردازش تصاویر ماهواره­ای LandSatتغییرات خط ساحلی دلتای سفیدرود مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که مدل MIKE21قابلیت ارائه الگوی واقعی امواج، جریان­ها و انتقال رسوب را در مناطق ساحلی و دلتایی دارا می­باشد. همچنین بررسی نتایج حاصل از مدلسازی و پردازش تصاویر سنجش­ازدور نشان داد که پیش­بینی­ تغییرات خط ساحلی این مدل قابل قبول و نشان دهنده دقت مدل در شبیه­سازی انتقال رسوب می­باشد و عواملی چون دبی و بار رسوب رودخانه، تراز سطح آب دریا، الگوي جریان و امواج از جمله مهمترین عوامل مؤثر در تغییرات مورفولوژی دلتای سفیدرود هستند که در طی زمان­های مختلف تأثیر غالب و یا توأم هر یک از این عوامل، دلتای سفیدرود را تحت تأثیر قرار داده است. نوسان بلندمدت تراز آب خزر به علت بیلان آب آن در طی سال­های اخیر كاملاً برای ساكنان مناطق ساحلی خزر محسوس است، به طوری که در طی دهه اخیر تراز سطح آب با شیب 1/0 متر در سال کاهش یافته است. لذا در تحقیق حاضر در بخش دیگری شرایط وضع موجود با فرض کاهش 1 متری تراز سطح آب دریا شبیه­سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه می­تواند زمینه­اي مناسب براي مدیریت صحیح جهت توسعه پایدار در این منطقه، آگاهی کافی از وضعیت هیدرودینامیکی و رسوب رودخانه سفیدرود در ناحیه مصب، و همچنین در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت جلوگیري از خسارات ناشی از نوسانات بلندمدت دریاي خزر در منطقه دلتاي سفیدرود فراهم آورد.

واژه­های کلیدی: دلتا، سفید رود،  MIKE21- FM، موج و جریان، انتقال رسوب ، خط ساحلی ، سنجش از دور

17 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1876