متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله خانم :فائزه هاشمی طاهری - گروه ترویج و آموزش کشاوری

خلاصه خبر: تحلیل قابلیت های سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در راستای توسعه پایدار

جلسه دفاع از رساله :فائزه هاشمی  طاهری                                                                        گروه: ترویج و آموزش کشاوری

عنوان رساله:تحلیل قابلیت­های سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی در راستای توسعه پایدار

ارائه کننده:فائزه هاشمی

استاد راهنما :  آقای دکتر حسن صدیقی

استاد مشاور اول : آقای دکتر محمد چیذری

 استاد مشاور دوم : آقای دکتر عنایت عباسی

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر همایون فرهادیان

استاد ناظر داخلی:آقای دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر هوشنگ ایروانی

استاد ناظر خارجی:آقای دکتر احمد رضوانفر

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر همایون فرهادیان

مکان : آمفی تئاتر شماره 1

تاریخ: 13/11/95

ساعت: 30/9

چکیده

هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل قابلیت‌های سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در راستای توسعه پایدار بود. در مرحله اول از انجام این تحقیق با استفاده از تکنیک swotنقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی شناسایی شد. جامعه تحقیق مدیران سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در سراسر کشور بودند.

نتایج این مرحله بیانگر آنست که در سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی نقاط ضعف بر نقاط قوت و تهدیدها بر فرصت‌ها پیشی گرفته است. هدف‌گذاری موقت، نبود تعهد سازمانیو وابستگی مالی به دولت از مهم‌ترین نقاط ضعف و نبود قوانین مدون در دولت در خصوص سازمانهای غیردولتی، تغییر سیاستهای دولتی و نبود سیستم‌هایی برای کنترل اثربخشی این سازمانها از مهم‌ترین تهدیدات پیش‌روی سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی است. با توجه به موقعیت این سازمانها در ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی، راهبرد تدافعی بهترین استراتژی برای غلبه بر نقاط ضعف و تهدیدات پیش‌روی این سازمانهاست.در مرحله دوم تحقیق با استفاده از نظریه داده‌بنیاد الگوی قابلیت‌های سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در راستای توسعه پایدار طراحی و تحلیل شد. نمونه‌های تحقیق شامل کارشناسان و صاحبنظران در سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین اعضا و مدیران سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. مصاحبه عمیق ابزار اصلی گردآوری داده‌ها و اطلاعات بود. نتیجه حاصل از این بخش نشان داد که مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، کارآفرینی و رهبری اثربخش به عنوان شرایط علی، ساختار سازمانی منعطف، برنامه‌ریزی استراتژیک و ظرفیت‌های نهادی به عنوان شرایط زمینه‌ای و تعهدو وفاداری نسبت به سازمان و رویکرد حمایتی دولت به عنوان شرایط مداخله‌گر بستر لازم برای بروز قابلیت‌های سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در راستای توسعه پایدار را فراهم آورده‌اند. تعامل با اعتباردهندگان، دولت، سایر سازمانهای غیردولتی، تعاملات مثبت درون سازمانی و تعامل با گروه هدف از مهمترین استراتژی‌های مطرح شده در این راستا بودند که در نهایت منجر به پیامدهایی از قبیل پایداری، توانمندسازی و تغییر فرهنگ زیست‌محیطی می‌شوند.

مرحله سوم تحقیق با هدف تبیین الگوی تحلیل قابلیت‌های سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در راستای توسعه پایدار  انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 596 نفر از اعضای کلیدی سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در 8 استان بودند که تعداد 384 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌های این مرحله از تحقیق پرسشنامه بود. بر اساس نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری مقوله‌های شرایطی بروز قابلیت‌های سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در راستای توسعه پایدار (شرایط علی، زمینه‌ای و مداخله‌گر) بر راهبردهای تعاملی و راهبردهای تعاملی نیز بر بروز پیامدها اثر معناداری دارند.

مرحله چهارم تحقیق به منظور تعیین میزان تعاملات سازمانهای غیردولتی با هریک از گروه‌های هدف، ارگانهای دولتی و اعتباردهندگان با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل شبکه انجام شد. جامعه آماری این بخش از تحقیق شامل اعضای کلیدی سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی در 8 استان کشور می‎باشد.

نتایج این بخش از تحقیق گویای آناست که در درجه اول زنان و در درجه بعد روستائیان بیشتر از سایر گروه‌ها مورد هدف سازمانهای غیردولتی زیست‌محیطی بودند در حالیکه صنعتگران کمترین توجه را از سوی سازمانهای غیردولتی به خود جلب نموده‌اند.

میزان ارتباطات با ارگانهای دولتی نشان داد که این سازمانها با سازمان شهرداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست دارای بیشترین ارتباط و با فراکسیونهای مختلف مجلس دارای کمترین تعامل و ارتباط بودند ضمن‌آنکه جهت تأمین اعتبار بیش از سایر منابع به ارگانهای دولتی مراجعه می‌نمودند.

 

واژه­های کلیدی:توسعه پایدار، سازمان­های غیر دولتی زیست محیطی، قابلیت

 

 

17 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1992