متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمدباقر هزاره - گروه اصلاح نباتات

خلاصه خبر: ایجاد گیاهان سیب‎زمینی دارای سازه کایمر القای خاموشی RNA علیه ویروس Y سیب زمینی

جلسه دفاع از پایان نامه: محمدباقر هزاره                                                                     گروه:  اصلاح نباتات

عنوان پایان نامه:  ایجاد گیاهان سیبزمینی دارای سازه کایمر القای خاموشی RNA  علیه ویروس Yسیب زمینی

ارائه کننده: محمد باقر هزاره         

استاد راهنمای اول :  آقای دکتر محمدصادق ثابت

استاد مشاور: دکتر محمد علی ملبوبی

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر قاسم کریم زاده

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر امیر موسوی        

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر قاسم کریم زاده

مکان : آمفی تئاتر 1

تاریخ: 31/2/96

ساعت: -16

چکیده

سیب‏ زمینی چهارمین محصول غذایی با ارزش جهان می‏باشد که متوسط عملکرد آن در ایران در سال 2014،ton ha-171/32 برآورد شده است. تکثیر غیرجنسی این محصول سبب انتقال آلودگی آن به انواع بیماری‏ها نظیر ویروس‌‎هامی‏شود. ویروس Yسیب‏زمینی (PVY) از جنس Potyvirus، دومین ویروس مهم سیب‏زمینی پس از PLRVمی‏باشد که موجب کاهش محصول تا 70 % می‏شود. تولید واریته‏های مقاوم، بهترین راهکار مقابله با ویروس به حساب می‏آید. استفاده از سازوکار خاموشی ژن پس از رونویسی (PTGS) از جمله راهکارهای موفق جهت تولید واریته‌های مقاوم می‌باشد. در این تحقیق از سازه‏ی سنجاق‏سری متشکل از توالی چهار ژن مهم RNAویروسPVYشامل CI، CP، NIbو HC-Proاستفاده شد. به منظور ارزیابی اولیه کارآیی سازهFCFPدر خاموشی RNAویروسی، این سازه به صورت موقت با استفاده از اگروباکتریوم در گیاه توتون رقم benthamianaبیان شد. پس از گذشت چهار روز از تزریق سازه‏ی FCFP، مایه‏زنی با ویروس PVYصورت گرفت.نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‏های موفورلوژیکی و بیانی، حاکی از کاهش معنی‎دار حضور و تکثیر ویروس در گیاهانتحت تیمار سازه FCFPنسبت به گیاهان شاهد فاقد سازه FCFPبود. گیاهان شاهد در صفات طول و عرض برگ و ارتفاع بوته به ترتیب 25، 20 و 35 % کاهش را در مقایسه با گیاهان توتون تحت تیمار FCFPنشان دادند. درصد کاهش حضور ویروس در گیاهان توتون تحت تیمار سازه pART27+ FCFPنسبت به شاهد‌های بدون سازهحدود 80 % بود. با توجه به پتانسیل سازه FCFPانتقال سازه با استفاده از اگروباکتریوم به گیاه سیب‏ زمینی رقم دزیره انجام گردید. پس از تأیید تراریختی گیاهان باززا‏ شده توسط واکنش PCR، گیاهان تراریخت از طریق کشت‏بافت تکثیر شدند و پس از رسیدن به سن هشت برگی، مایه‏زنی توسط ویروس PVY‏ صورت گرفت. جهت باززایی گیاهان سیب‏زمینی، از سه سطح (5/2، 3 و mg5/3) هورمون زآتین ریبوزاید استفاده گردید و غلظت mg l-13 به عنوان سطح بهینه برای باززایی انتخاب شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‏های مورفولوژیک و بیانی حاکی از کاهش معنی دار میزان تکثیر ویروس در گیاهان سیب‏زمینی تراریخت نسبت به شاهد غیرتراریخت بود. گیاهان شاهد (غیرتراریخت) کاهش معنی‌دار 40 % در ارتفاع بوته را در مقایسه با گیاهان تراریخت نشان داند.همچنین میزان کاهش ویروس PVYگیاهان سیب‏زمینی تراریخت نسبت به گیاهان شاهد حدود 80 % برآورد شد که توانایی سازه‏ی FCFPرا در القای مقاومت نسبت به ویروس PVYرا نشان می‏دهد.

واژه‏های کلیدی:خاموشی RNA، ویروس Yسیب‏زمینی، سازه کایمری، بیان گذرا، گیاهان تراریخت

1 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1310