متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه آقای علیرضا فقیهی سرشکی - گروه زراعت

خلاصه خبر: کارآیی کنترل علف هرز در تولید پسته

جلسه دفاع از پایان نامه: علیرضا فقیهی سرشکی                                       گروه:  شناسایی و مبارزه با علف­های هرز

عنوان پایان نامه:  کارآیی کنترل علف هرز در تولید پسته

ارائه کننده: علیرضا فقیهی   سرشکی

استاد راهنما :  آقای دکتر علی مختصی بیدگلی

استاد مشاور: آقای دکتر محمدرضا نائینی

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر اسحاق کشتکار

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر مهدی مین­باشی معینی           

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر اسحاق کشتکار  

مکان : آمفی تئاتر 2

تاریخ: 96.03/31

ساعت: 14:30

چکيده

مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار در کاهش عملکرد محصولات، خسارت علف‌های هرز و عدم مدیریت صحیح، پیشگیری وکنترل آن‌ها می‌باشد. در گیاهان زراعی بیشتر به نقش منفی علف‌های هرز توجه شده است در حالی که در باغ‌ها بخصوص در مناطق گرم و خشک باید به اثرات مثبت این گیاهان نیز توجه کرد. با توجه به اینکه تاکنون به صورت هدفمند در مورد نقش مثبت و منفی علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد درخت پسته آزمایشی انجام نشده است، هدف اصلی این پژوهش بررسی این جنبه‌ها می‌باشد. بعبارت دیگر لازم است به این پرسش پاسخ دهیم بهترین زمان مبارزه با علف‌های هرز در باغات پسته با توجه به فنولوژی پسته چه زمانی است. برای پاسخ به این پرسش می‌توان از تکنیک دوره‌ بحرانی مبارزه با علف‌های هرز در گیاهان زراعی استفاده کرد. دوره بحرانی عاری از علفهرز ممکن است هم معنی با طول زمانی باشد که گیاهان زراعی می‌بایست عاری از علف هرز نگهداشته شود تا کیفیت تولید و عملکرد آن به حداکثر برسد. این دوره زمانی مورد نیاز برای کنترل علف هرز دوره بحرانی نامیده می‌شود.به منظور تعیین تأثیر فواصل عاری از علفهرز بر عملکرد درختان پسته در مراحل مختلف فنولوژی گیاه پسته 12 تیمار کنترل و تداخل در نظر گرفته شد. شش تیمار کنترل از دوره خواب گیاه در زمستان شروع و با توجه به فنولوژی پسته، تا تورم جوانه‌ها، انتهای گلدهی، شکل گیری میوه، ابتدای مغز پرکردن، انتهای مغز پرکردن و برداشت پسته ادامه پیدا کرد. تا هر یک از مراحل فوق‌الذکر، سایه‌انداز درختان عاری از علف‌های هرز نگه‌داری شد و پس از آن به علف هرزاجازه رشد تا زمان برداشت داده شد. در تیمارهای تداخل بر خلاف تیمارهای کنترل به علف‌های هرز سطح سایهانداز درختان پسته از فصل خواب گیاه تا مراحل فنولوژی فوق‌الذکر اجازه رشد داده شد و پس از آن علف‌های هرز حذف گریدند.تیمارهای تداخل و کنترل نتوانستند معادلات لجستیک و گامپرتز را برقرار کنند بنابراین تعریف یک دوره بحرانی بر اساس معادلات فوق برای درختان پسته میسر نشد.همانطور که انتظار داشتیم تیمار کنترل کامل علف‏های هرز در طول فصل نتوانست عملکرد حداکثری را باعث شود و همچنین تیمار تداخل کامل نیز باعث کاهش معنی‏دار عملکرد نشد لذا هر دو حالت فوق قابل توصیه نمیباشد. لذا با توجه به جمیع نتایج دو نوبت مبارزه با علفهای هرز در باغ پسته پیشنهاد میشود یک نوبت مبارزه با علف‏های هرز پائیزه در پایان تورم جوانهها (رشد بهتر سرشاخهها و افزایش جوانههای زایشی سال بعد)، و نوبت بعدی در پایان شکلگیری میوه تا شروع پرشدن مغز پسته (افزایش درصد خندانی و کاهش پوکی پسته) میباشد.علفهای هرز پائیزه نسبت به علفهای هرز بهاره شاخص سطح برگ و وزن خشک کمتری را در باغ مورد آزمایش تولید کردند بطوریکه در مراحل انتهای گلدهی و شکل‌گیری پسته که مصادف با پایان رشد علف‏های هرز پائیزه بود حداکثر شاخص سطح برگ و وزن خشک به ترتیب مراحل در تیمارهای WFFBKFو WFFEKGوجود داشت ولی علف‏های هرز بهاره در مرحله برداشت پسته در تیمار WFUESبیشترین شاخص سطح برگ و وزن خشک  را تولید کردند.

كليد واژه‌ها :پسته، شاخص‌های تنوع، پراکنش علف‌های هرز، دوره بحرانی کنترل علف هرز

 

 

 

 

 

28 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1386