متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای مهرداد کرمی، گروه زراعت

خلاصه خبر: کارایی زراعی اسپرس (Onobrychis viciifolia Scop. Var. Persica) در واکنش به رژیم های مختلف آبیاری و تغذیه ای

جلسه دفاع از پایان نامه: مهرداد کرمی                                                                                          گروه: زراعت

عنوان پایان نامه:  کارایی زراعی اسپرس  (Onobrychis viciifolia Scop. Var. Persica)در واکنش به رژیم­های مختلف آبیاری و تغذیه­ای

 ارائه کننده: مهرداد کرمی

استاد راهنما :  آقای دکتر علی مختصی بیدگلی

استاد مشاور: دکترمجید آقا علیخانی

  استاد ناظر داخلی:آقای دکتر علی سروش زاده  

استاد ناظر خارجی : آقای دکتر رضا دیهیم فرد         

نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر علی سروش زاده  

مکان : آمفی تئاتر 2

تاریخ: 96/4/12

ساعت: 14:30

چکیده

به منظور بررسی اثر کود ورمی‌کمپوستو اوره بر عملکرد اسپرسOnobrychis viciifoliaتحت رژیم‌های مختلف آبیاری آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال زراعی 1395-1394 اجرا شد. تیمارهای اصلی شامل ترکیب فاکتوریلی از استفاده از کود ورمیکمپوست، کود اوره و بدون مصرف کود، آبیاری نشتی به روش معمولی و یک در میان، دور آبیاری شش روزه، 12 روزه و 18 روزه بودند که در دو چین به عنوان عامل فرعی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر کود، روش آبیاری و دور آبیاریوچینبر عملکرد علوفه تولیدي معنی‌دار بودند. بیشترین عملکرد علوفه تازه با 9/3 تن در هکتار در آبیاری معمولی 12 روزه و کاربرد ورمی‌کمپوست و بیشترین عملکرد علوفه خشک با 1/1 تن در هکتار در کاربرد کود ورمی‌کمپوست و روش آبیاری معمولی شش روزه در چین اول مشاهده شد. در مجموع چین‌ها، بالاترین وزن تازه و خشک کل علوفه در روش آبیاری معمولی شش روزه به ترتیب 6/3 و 4/1 تن در هکتار حاصل شد. بالاترین وزن خشک برگ و ساقه در اثر متقابل ورمی‌کمپوست در آبیاری معمولی شش روزه و بالاترین وزن تازه برگ و ساقه به ترتیب در آبیاری معمولی 12 روزه و شش روزه مشاهده شد. بالاترین ارتفاع اسپرس در چین اول و آبیاری معمولی مشاهده شد.

در بررسی خصوصیات کیفی اسپرس مشاهده شد که بیشترین مقادیر شاخص‌های کیفی  از جمله دیوارسلولی با 34 درصد، کربوهیدرات محلول در آب با 5/6 درصد و پتاسم با 8/3 درصد در چین اول حاصل شد. بالاترین مقدار فیبر محلول در شوینده اسیدی با 28 درصد در چین اول و آبیاری معمولی 12 روزه حاصل شد. بیشترین پروتئین خام با 9/21 درصد در چین دوم با مصرف  ورمی‌کمپوست و آبیاری معمولی ثبت شد. فسفر نیز تحت تاثیر اثر متقابل چهار گانه چین در کود در روش آبیاری در دور آبیاری معنی‌دار شد. توصیه بر این است، با توجه به نتایج به نظر می‌رسد که مصرف کود ورمی‌کمپوست می‌تواند اثر کم آبیاری را برای اسپرس تعدیل کند و در شرایطی که هیچ کودی مورد مصرف قرار نگیرد عملکرد نزدیکی بین رژیم‌های مختلف آبیاری حاصل می‌شود از سویی دیگر استفاده از آبیاری یک درمیان و دور‌های بالای آبیاری بخصوص در چین اول با توجه به شرایط آب و هوایی، مقرون به صرفه بودن و اختلاف کم با سایر رژیم‌های آبیاری می‌تواند مورد بررسی و عمل قرار گیرند. در خصوص ویژگی‌های کیفی علوفه نیز با توجه به مثبت بودن ضرایب همبستگی چهار مورد از شاخص‌های کیفی مورد بررسی، شامل فیبر محلول در شوینده اسیدی، دیوار‌سلولی، کربوهیدرات محلول در آب و پتاسیم با افزایش عملکرد علوفه، میتوان با افزایش عملکرد حفظ شاخص‌های کیفی را انتظار داشت.

با توجه به نتایج مذکور میتوان با ازاستفاده  کود ورمی‌کمپوست و روش آبیاری و دورهای آبیاری طولانی نسبت به تولید علوفه با عملکرد خوب و با حفظ کیفیت علوفه اقدام و توصیه نمود.

 

واژه‌های کلیدی : اسپرس، چین، آبیاری یک در میان، ورمی‌کمپوست، دور آبیاری، کیفیت علوفه.

 

 

12 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1594