اساسنامه


 

در این اساسنامه گردهمایی رؤسای مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باختصار «گردهمایی» و هر یک از مؤسسات آموزش عالی مذکور «مؤسسه» نامیده می‌شود.

bullet ماده 1- اهداف

 • بررسی روش‌های کمی و کیفی آموزش و پژوهش کشاورزی و منابع طبیعی
 • ارتباط و تبادل نظر مستمر بین مسئولین مؤسسات فوق‌الذکر
 • آشنایی با امکانات موجود در مؤسسات و چگونگی بهره‌گیری متقابل از آن‌ها
 • ایجاد زمینه‌های لازم در جهت استفاده از اطلاعات علمی موسسات و همچنین ایجاد زمینه‌های لازم به منظور مبادله اطلاعات علمی
 • مبادله هیأت‌علمی و بهره‌گیری از طرح تعاون آموزشی
 • بررسی، اظهار نظر و ارائه طریق پیرامون مسائل کشاورزی و منابع طبیعی کشور
 • ایجاد زمینه‌های لازم به منظور ارتباط بیشتر با مراکز و مؤسسات خارج از دانشگاه
 • هماهنگی مطلوب در تعیین و استفاده از ضوابط و مقررات آموزشی و پژوهشی و اجرایی موسسات

bullet ماده 2- ارکان

الف- مجمع عمومی:
متشکل از گردهمایی رؤسای مؤسسات آموزش عالی و منابع طبیعی کشور بوده که هر سه ماه یکبار در یکی از مؤسسات برگزار می‌گردد.
تبصره 1- رؤسای موسسات نمی‌توانند به جای خود نماینده به گردهمایی بفرستند.
تبصره 2- در صورت لزوم، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
ب- رئیس گردهمایی:
رئیس موسسه‌ای است که میزبانی جلسه را بعهده دارد.
وظایف رئیس گردهمایی:
افتتاح جلسه
ارسال دعوتنامه برای رؤسای مؤسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی
ج- هیات نظارت:
مرکب از سه نفر می‌باشد که بوسیله مجمع عمومی از بین اعضاء برای مدت دو سال انتخاب و وظایف زیر را عهده‌دار خواهد بود:
نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و مصوبات مربوطه
تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده در مواردی که ضرورت ایجاب نماید.
د- دبیرخانه:
دبیرخانه نهاد اجرایی گردهمایی است و مسئولیت اداره آن با دبیر گردهمایی می‌باشد.
محل دبیرخانه بنا به مصوبه چهارمین گردهمایی، در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز تعیین گردیده است. مجمع عمومی می‌تواند محل دبیرخانه را به مؤسسه دیگری انتقال دهد.
ه- دبیر:
مسئولیت اداره دبیرخانه به عهده دبیر گردهمایی است که به وسیله مجمع عمومی تعیین می‌شود.
وظایف دبیر به قرار زیر می‌باشد:
اداره جلسات مجمع عمومی، با دبیر گردهمایی بوده و در غیاب وی رئیس گردهمایی این مسئولیت را عهده‌دار می‌باشد.
تدوین صورتجلسه مجمع عمومی با هماهنگی رئیس گردهمایی
ارائه گزارش کارهای انجام شده توسط دبیرخانه در ابتدای هر گردهمایی
انجام مکاتبات لازم برای اجرای مصوبات
همکاری با رئیس گردهمایی در دعوت از اعض
ارسال صورتجلسه قبلی و دستور کار جلسه بعدی برای رئیس گردهمایی حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی
و- کمیته‌های کارشناسی
مجمع عمومی در صورت نیاز، به منظور بررسی موضوعات گردهمایی، کمیته‌های کارشناسی تشکیل می‌دهد. هر کمیته موضوعات ارجاع شده را در زمان معین بررسی، و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی گزارش می‌نماید.

bullet ماده 3- وظایف مجمع عمومی

 • بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه
 • انتخاب اعضای هیات نظارت
 • انتخاب دبیر گردهمایی
 • تعیین محل دبیرخانه
 • تعیین محل و تاریخ تشکیل گردهمایی
 • دعوت از مسئولین اجرایی کشور به گردهمایی در صورت ضرورت
 • تغییر مواد اساسنامه با پیشنهاد 5 نفر از اعضاء و با رأی مثبت کل اعضاء

bullet ماده 4- وظایف هر یک از اعضاء

 • حضور فعال و مستمر در جلسات گردهمایی و همکاری‌های لازم
 • ارجاع مواد لازم از مصوبات بر حسب ضرورت به اعضاء هیأت علمی موسسه مربوط به خود
 • اجرای وظایف محوله از طرف گردهمایی
 • انعکاس نظرات اعضا هیأت علمی موسسات مربوطه به گردهمایی

bullet ماده 5- شرایط تشکیل مجمع عمومی

 • تشکیل جلسات گردهمایی با حضور نصف کل اعضاء به اضافه یک عضو، رسمی خواهد بود.
 • اتخاذ تصمیم با رأی موفق اعضای حاضر در جلسه خواهد بود.

bullet ماده 6

این اساسنامه در 5 ماده و دو تبصره در ششمین جلسه گردهمایی مورخ 21/5/73 به تصویب مجمع عمومی گردهمایی رسید.