متن کامل خبر


 
شیوه نامه پژوهشی مدیریت دوره تحصیل کارشناسی ارشد در 2 سال

خلاصه خبر: شیوه نامه پژوهشی مدیریت دوره تحصیل کارشناسی ارشد در 2 سال

ماده 1- تعيين استاد راهنما

·           استاد راهنمای دانشجویان جدیدالورود حداکثر تا پایان نیم­سال اول ورود به دانشگاه و مطابق با روش گروه تعیین می­شود. در صورتی که دانشجو تا پایان موعد تعیین شده موفق به تعیین استاد راهنما نشود گروه نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام خواهد نمود.

ماده 2- تصويب طرح تحقیق

·           دانشجو طرح تحقیق را با موافقت استاد راهنما انتخاب و با کمک و هدايت وي فرم طرح تحقیق را تدوین و تکميل مي نمايد. دانشجو بايد فرم طرح تحقیق را حداكثر تا قبل از شروع نیم­سال سوم تحصيلي براي تصويب در گروه، به مدير گروه تحویل دهد. تاخير در تصویب طرح تحقیق معادل 25/0 نمره عدم اختصاص امتياز مربوطه است. 

ماده 3- اجراي پايان نامه

3-1.   زمان تصویب طرح تحقیق در گروه تخصصي، زمان شروع پژوهش محسوب مي شود.

3-2.   پس از تصویب طرح تحقیق، اعتبار پژوهشي آن به طور کامل با تشخيص استاد راهنما و با رعايت قوانين و مقررات جاري دانشگاه هزينه مي شود.

3-3.   دانشجو موظف است تا پايان تحقيق هر سه ماه يک بار فرم گزارش سه ماهه را زير نظر استاد راهنما تهيه و تکمیل و پس از تأييد مدير گروه آموزشي به اداره­ي امور پژوهشي دانشکده تحویل نمايد. تاخير در تحویل گزارش معادل 25/0 نمره عدم اختصاص امتياز مربوطه به ازای هر گزارش را خواهد داشت.

·           دانشجو موظف است در پايان سه ماه اوّل يا دوم به تشخيص شوراي گروه نتايج تحقيق خود را با حضور استاد راهنماي اصلي  به صورت شفاهي در گروه ارائه نمايد. ارزيابي گزارش شفاهي را اعضاي گروه انجام مي دهند و نتيجه آن را مدير گروه به اداره­ي پژوهش دانشكده  ارسال مي كند. تاخير در ارائه گزارش شفاهی معادل 5/0 نمره عدم اختصاص امتياز مربوطه را به دنبال خواهد داشت.

ماده 4-  دفاع از پايان نامه

4-1.    دانشجو بايد پس از تأييد صحّت و کيفيت علمي مطالب پايان نامه توسط استاد راهنما براي انجام مراحل اجرايي دفاع به اداره­ي پژوهش دانشکده مراجعه ­نمايد.

4-2.    بر این اساس ضروری است نسخه پایان­نامه حداکثر در هفته اول شهریور ماه به مدیر گروه تحویل شود. مدیر گروه با توجه به پایان­نامه­های رسیده برنامه جلسات دفاع را در جلسه گروه (اولین جلسه گروه در شهریور ماه) حداکثر تا پایان شهریور ماه با تعیین ممتحنین داخلی و خارجی با نظر شورای تخصصی گروه تنظیم می­نماید.تاريخ دفاع از پايان نامه حداکثر در پایان سال دوم تحصیل خواهد بود.

4-3.    از آنجاییکه آیین­نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (ابلاغ شده در تاریخ 10/8/1394) ویژه دانشجویان ورودی 94 و بعد از آن دوره کارشناسی ارشد را 2 سال تعیین نموده است، دانشجویانی که تا پایان سال دوم تحصیلات خود را به انجام نرسانند نیز ضروری است پایان­نامه خود را در مهلت تعیین شده (ابتدای شهریورماه) به گروه تخصصی تحویل دهند. گروه با بررسی پیشرفت پایان­نامه، در صورت رعایت برنامه پژوهشی ذیل این شیوه­نامه توسط دانشجو، با ارائه دلایل قابل قبول در شورای پژوهشی دانشکده و اخذ مجوز شورای پژوهشی دانشکده نسبت به تمدید مهلت تحصیل، وفق آیین­نامه وزارتی با رعايت مقررات و قوانين جاري دانشگاه اقدام خواهد نمود. تاخير در دفاع معادل 35/0 نمره عدم اختصاص امتياز مربوطه (هر هفته 05/0نمره) را به دنبال خواهد داشت.

ماده 5- تسهیلات پژوهشی به شرح زیر برای دانشجویانی که مطابق برنامه پژوهشی مصوب دوره کارشناسی ارشد تحصیل خود را ادامه می­دهند در نظر گرفته شده است.

5-1.   امكان دريافت حق التاليف مقالات نمايه شده در فهرست JCRمستخرج از پایان نامه به همراه استاد راهنما با رعایت دیگر مقررات (تا 18ماه پس از تاریخ دفاع برای پذیرش قطعی)

5-2.   امكان دريافت هزينه شركت در مجامع داخلي برای مقالات مستخرج از پايان نامه پس از تصويب طرح تحقيق  با رعایت قوانین مربوطه (تا يكسال پس از تاریخ دفاع)

5-3.   امکان دریافت هزینه های پژوهشی مربوط به تحقیق پایان نامه تا سقف مقرر با تایید استاد راهنما و معاونت پژوهشی دانشکده(تا یک ماه پس از تاریخ دفاع)

5-4.   امكان دريافت هزينه شركت در كارگاه، (از محل گرنت استاد راهنما) وعضويت در انجمن با رعایت قوانین مربوطه

ماده 6- در تمام دوره تحصیل و بویژه از ترم سوم به بعد دانشجو باید در دانشگاه حضور منظم داشته و بصورت هفتگی با استاد راهنما بصورت انفرادی یا جمعی جلسات منظم داشته باشد.

این شیوه­نامه در تاریخ 4/10/1395 به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و برای دانشجویان ورودی 94 به بعد لازم­الاجراست.

برنامه پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد (ویژه دانشجویان ورودی سال 94 و پس از آن)

سال اول

ترم اول

ترم دوم

ترم تابستان 1

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

     

انتخاب
 استاد راهنما

         

تصویب طرح تحقيق

سال دوم

ترم سوم

ترم چهارم

ترم تابستان 2

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

   

تحويل فرم گزارش سه ماهه اول به اداره پژوهش

   

تحويل فرم گزارش سه ماهه دوم به اداره پژوهش

ارائه گزارش شفاهي و تحويل فرم به اداره پژوهش

   

تحويل فرم گزارش سه ماهه سوم به اداره پژوهش

   

دفاع از پايان نامه

 
9 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 650