متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقا ي وحيد چشم ساهي، گروه فيزيك دريا

خلاصه خبر: شبیه سازی عددی انتقال لکه نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان در دریای خزر

  • عنوان: شبیه سازی عددی انتقال لکه نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان در دریای خزر
  • ارائه‌کننده: وحيد چشم ساهي
  • استاد راهنما: دکتراکبر رشیدی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکترداریوش منصوری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر سید مصطفی سیادت موسوی
  • استاد مشاور اول: دکتر سید علی آزرم سا
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سمیه نهاوندیان
  • مکان: سالن دفاع علوم دریایی
  • تاریخ: 25/11/96
  • ساعت: 11

چکیده چکیده: در این مطالعه به منظور ردیابی آلودگی های نفتی منتشر شده از میادین نفتی ترکمنستان، تحت تاثیر جریانات ناشی از باد در حوضه ی جنوبی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور جریانات ناشی از باد در یک بازه زمانی 15 ماهه از جولای 2011 تا سپتامبر 2012 با استفاده از مدل اقیانوسی احجام متناهی FVCOM شبیه سازی سازی شدند. برای اجرای مدل از شبکه بندی نامنظم در راستای افقی و قائم استفاده گردید. جریانات ناشی از باد و مسیر حرکت لکه های نفتی در قالب شبیه سازی های عددی و حالت های گوناگون مانند لحاظ نمودن بستار تلاطمی، سری زمانی 6 ساعته باد، تغییر دمای سطحی و میانگین ماهانه میدان باد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان دادند که در حالتی که سری زمانی باد 6 ساعته مورد استفاده قرار می گیرند، همچنین بدون در نظر گرفتن بستار تلاطمی، چنانچه ریزش نفتی از میادین نفتی ترکمنستان در فصل تابستان رخ داده باشد؛ این لکه ها می توانند به سواحل جنوبی دریای خزر برسند. این نتیجه، می تواند نتایج انگشت نگاری شیمیایی تاربال های نفتی کشف شده در سواحل جنوب غربی خزر را که توسط شیرنشان و همکاران در سال 1395 گزارش شده است، مورد تایید قرار دهد. از طرفی دیگر، در حالتی که بستار تلاطمی به کار گرفته شود، همچنین در حالتی که میانگین ماهانه میدان باد به مدل اعمال گردد؛ این لکه ها به سمت غرب دریای خزر منحرف شده و یا در محدوده شرق دریای خزر باقی می مانند.

Abstract:

In this research for tracking the oil spill from Turkmenistan Oil fields due to wind driven currents in the southern part of the Caspian Sea. For that purpose, wind induced currents were simulated for 15 month period since July 2011 up to September 2012 using finite-volume oceanic model FVCOM. Unstructured mesh in both horizontal and vertical directions was applied to model. To investigate wind induced currents and oil spill trajectory, several numerical simulations were carried out using different cases including/excluding of turbulent closure, 6 hours wind field time series, surface temperature and mean monthly wind field. Results of this research indicated that, being used 6hr wind field time series and excluding turbulent closure, spilled oil from Turkmenistan oil fields, especially in the summer, can reach to southern coasts of Caspian Sea. This, can confirm the chemical figure printing analysis of oil pollution tar balls gathered in southwestern coasts of Caspian Sea which is done by Shirneshan, et al., in 2016. In the other hand, using turbulent closure and mean monthly wind field, oil pollutions spilled turn to the western part of the Caspian Sea or stay in the eastern part, respectively.
کلمات کلیدی لکه های نفتی، میادین نفتی ترکمنستان، شبیه سازی عددی، FVCOM Keywords: Oil slicks, Turkmenistan Oil fields, Numerical Simulation, FVCOM

21 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 349