فهرست دروس


 

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

الف) دروس جبرانی

دروس جبرانی: 9 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
01 ماشین‌های الکتریکیIII  ماشین‌های الکتریکیII   نظری 3
02 الکترونیک صنعتی  الکترونیک II   نظری 3
03 بررسی سیستم‌های قدرت II بررسی سیستم‌های قدرت I نظری 3

- دانشجو باید حداکثر 6 واحد از دروس جبرانی را با نظر گروه بگذراند.

ب) دروس پایه

دروس پایه: 6 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
 04 تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی  ماشین‌های الکتریکیIII   نظری 3
05  کنترل مدرن سیستم‌های کنترل خطی  نظری 3

- دانشجویان دارای مدرک کارشناسی برق-کنترل، بانظرگروه موظف به گذراندن یک درس اختیاری بجای درس کنترل مدرن می‌باشند.

ج) دروس تخصصی

دروس تخصصی گرایش سیستم‌های قدرت : 9 واحد

کد درس عنوان درس نوع واحد تعداد واحد پیش نیاز
06 بهره‌برداری از سیستم قدرت I نظری 3 بررسی سیستم‌های قدرت II
07 توزیع انرژی الکتریکی نظری 3  -
08 تجدیدساختار در صنعت برق نظری 3  - 

 

دروس تخصصی گرایش الکترونیک قدرت : 9 واحد

کد درس عنوان درس نوع واحد تعداد واحد پیش نیاز
09 الکترونیک قدرت I نظری 3 الکترونیک صنعتی 
10 محرکه‌های الکتریکی نظری 3  الکترونیک صنعتی 
11 سیستم‌های قدرت انعطاف‌پذیر(FACTS) نظری 3 الکترونیک صنعتی  

د)سمینار و پایان‌نامه

سمینار و پایان‌نامه ارشد: 8 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
  سمینار   نظری 2
  پایان‌نامه   نظری 6

ه) دروس اختیاری

دروس اختیاری: 9 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
 12  الکترونیک قدرت II الکترونیک قدرت I  نظری 3
 13 کنترل توان راکتیو در سیستم‌های قدرت  بررسی سیستم‌های قدرت II  نظری 3
 14 قابلیت اعتماد در سیستم‌های قدرت   - نظری 3
 15  دینامیک سیستم‌های قدرت I تئوری جامع ماشین‌های الکتریکی  نظری 3
 16  برنامه‌ریزی سیستم‌های قدرت نظری 3
 17 حفاظت پیشرفته سیستم‌های قدرت  بررسی سیستم‌های قدرت II  نظری 3
 18 بررسی و شناخت انرژی‌های نو   - نظری 3
 19 برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی   - نظری 3
 20 تئوری و تکنولوژی فشارقوی  عایق‌ها و فشارقوی الکتریکی  نظری 3
 21  طراحی ماشین‌های الکتریکی ماشین‌های الکتریکیIII   نظری 3
 22 حالت‌های گذرا در سیستم‌های قدرت   بررسی سیستم‌های قدرت II نظری 3
 23 روش‌های کامپیوتری در آنالیز سیستم‌های قدرت   بررسی سیستم‌های قدرت II نظری 3
 24 روش‌های اجزاء محدود در الکترومغناطیس  ماشین‌های الکتریکیIII   نظری 3
25 پردازش سیگنال در قدرت   - نظری 3
 26 کیفیت توان الکتریکی   - نظری 3
 27 مدیریت انرژی در سیستم‌های قدرت   - نظری 3
 28 ابررسانائی I   - نظری 3
 29 تولید پراکنده   - نظری 3
 30 فن‌آوری اطلاعات در قدرت   - نظری 3
 31 کنترل حرکت پیشرفته   محرکه‌های الکتریکی نظری 3
 32 عملیات بازار برق   بهره‌برداری از سیستم قدرت I نظری 3
 33 مبدل‌های الکترونیک قدرت  الکترونیک قدرت I   نظری 3
 34  ریاضیات مهندسی پیشرفته  ریاضیات مهندسی نظری 3
35 بهره‌برداری از سیستم قدرت II  بهره‌برداری از سیستم قدرت I  نظری 3
 36 مباحث ویژه در مهندسی قدرت I   - نظری 3
 37 مباحث ویژه در مهندسی قدرت II   - نظری 3

- دانشجو می تواند تا حداکثر دو درس با نظر استاد راهنما و تصویب گروه از لیست دروس الزامی و اختیاری سایر گرایش های برق و دیگر رشته ها اخذ نماید.

 

و) جمع واحدها:مجموع واحدهائی که دانشجو باید بگذراند 32 واحد می باشد. (واحدهای جبرانی اضافه بر 32 واحد است.)