فهرست دروس


 

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات

الف) دروس جبرانی

دروس جبرانی گرایش میدان: 9 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
  آنتن 1  نظری 3
   مایکروویو 1  - نظری 3
  اخلاق حرفه‌ای در مهندسی  نظری 2

 

دروس جبرانی گرایش سیستم: 9 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
  مخابرات 2 نظری 3
  اخلاق حرفه‌ای در مهندسی  نظری 2

- درصورتی‌که رشته دوره کارشناسی غیر از مهندسی برق گرایش مخابرات باشد ؛ دانشجو باید به تشخیص گروه تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.

 

ب) دروس تخصصی

 

دروس تخصصی گرایش میدان: 12 واحد

کد درس عنوان درس نوع واحد تعداد واحد پیش نیاز
06 ریاضیات مهندسی پیشرفته  نظری 3  ریاضیات مهندسی
07 الکترومغناطیس 1  نظری 3 میدان‌ها و امواج 
08 مایکروویو 2  نظری 3  مایکروویو 1 
09 آنتن‌های روزنه‌ای نظری 3 آنتن 1

 

دروس تخصصی گرایش سیستم: 12 واحد

کد درس عنوان درس نوع واحد تعداد واحد پیش نیاز
   فرآيندهاي اتفاقي نظری 3  مخابرات 2
   تئوري پيشرفته مخابرات نظری 3  فرآيندهاي اتفاقي
   پردازش سيگنال ديجيتال نظری 3  مخابرات 2
   شبکه های پیشرفته انتقال داده ها نظری 3  مخابرات 2

ج)سمینار و پایان‌نامه

سمینار و پایان‌نامه ارشد: 8 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
  سمینار   نظری 2
  پایان‌نامه   نظری 6

د) دروس اختیاری

دروس اختیاری گرایش میدان: 12 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
  طراحی مدارهای الکترونیکی فرکانس بالا   - نظری 3
  الكترومغناطيس 2 الكترومغناطيس 1 نظری 3
   تتوري انتشار امواج  - نظری 3
   طراحي شبكه هاي راديويي  انتشارامواج نظری 3
   اصول سيستمهاي رادار  تئوري مخابرات ، مايكروويو 1 نظری 3
   اندازه گیری مایکروویو  آنتن 1و مایکروویو2 نظری 3
   روش هاي عددي در الكترو مغناطيس  الكترومغناطيس 1، رياضيات مهندسي پيشرفته نظری 3
   مخابرات ماهواره اي  مخابرات 2 وسيستمهاي انتقال نظری 3
   روشهای تحليل و طراحي آنتن ها  الکترومغناطيس 1 ، آنتن2 نظری 3
   طراحي مدارت مايكروويو/RF در مخابرات سيار  مايكرويو2، طراحي مدارات فركانس بالا نظری 3
   فرامواد در الكترومغناطيس  مايكروويو2، الكترو -مغناطيس 1 نظری 3
   انتشار امواج در ارتباطات ماهواره ای  مخابرات ماهواره اي ، ميدان وامواج راديوئي نظری 3
   تئوري انتشار امواج در ارتباطات راديوئي زميني  فرايندهاي تصادفي، ميدان وامواج نظری 3
   انتشار امواج براي سيستمهاي بي سيم مدرن  ميدان وامواج راديوئي؛ الکترومغناطيس 1 ، آنتن 1 نظری 3
   روشهای تحليلي برای مسائل الکترومغناطيس  الکترومغناطيس 1 ، مايکروويو نظری 3
   فناوری ماهواره هاي مخابراتي و سنجش از دور ارتفاع پائين  آنتن 1 ، مايکروويو1 نظری 3
   آرایه های فازی  آنتن 2 نظری 3
   آنتن میکروستریپ  آنتن 2 نظری 3

 

دروس اختیاری گرایش سیستم: 12 واحد

کد درس عنوان درس پیش نیاز نوع واحد تعداد واحد
   تئوري كدينگ  فرآيندهاي اتفاقي نظری 3
   تئوري اطلاعات  فرآيندهاي اتفاقي نظری 3
   شبکه های بی سیم  مخابرات 2، فرايند های اتفاقی نظری 3
   شبکه های مخابرات داده ها  مخابرات 2 نظری 3
   طراحي شبكه هاي راديويي  انتشارامواج نظری 3
   پردازش گفتار  مخابرات 2 نظری 3
   پردازش تصوير  آمار و احتمال، تجزیه و تحلیل سیستمها نظری 3
   مخابرات سيار  مخابرات 2، فرايند های اتفاقی نظری 3
   سيستمهاي مخابرات طيف گسترده  مخابرات 2 نظری 3
   تئوری تخمین و آشکار سازی  فرايندهاي تصادفي نظری 3
   سيستمهاي پيشرفته مخابرات بي سيم  تئوري پيشرفته مخابرات نظری 3
   مهندسی سنجش از دور  آمار و احتمال یا پردازش سیگنالهای دیجیتال نظری 3
   روشهای پیشرفته كدينگ  تئوري كدينگ نظری 3
   رمز نگاري  - نظری 3
   سیستم های سازگار(فيلترهاي وفقي)  پردازش سيگنالهاي ديجيتال(DSP) نظری 3
   تئوري صف  - نظری 3
   شبكه هاي عصبي  - نظری 3
   پياده سازي پروتكل هاي مخابراتي  - نظری 3
   طراحي شبكه هاي سلولی   نظری 3
   پردازش سیگنالهای حیاتی   نظری 3
   شبکه های بی سیم  آمار و احتمال، تجزیه و تحلیل سیستمها نظری 3

- دانشجو حداكثر تا 6 واحد از دروس الزامی و اختیاری كارشناسي ارشد ساير گرايش هاي مهندسي برق و يا ديگر رشته ها با نظر استاد راهنما و تصويب گروه اخذ مي نمايد.

 

ه) جمع واحدها:مجموع واحدهائی که دانشجو باید بگذراند 32 واحد می باشد. (واحدهای جبرانی اضافه بر 32 واحد است.)