فهرست دروس


 
ردیف نام درس نوع درس تعداد واحد نام مدرس روز تدریس ساعت تدریس کلاس
نظری عملی
1 مدل‌سازی سیستم‌های بیولوژیکی اصلی 3  - اساتیدگروه آموزشی شنبه
سه‌شنبه
16:30-18
8-9:30
6/08
119 
2 سیستم‌های تصویرگر پزشکی اختیاری 3  - دکتر محلوجی فر یکشنبه
چهارشنبه
9:30-11  6/09
3 پردازش سیگنال‌های بیولوژیکی اصلی 3  - دکتر محمدزاده اصل یکشنبه
چهارشنبه
13:30-15  6/09
4 الکتروفیزیولوژی اصلی 3 دکتر فیروزآبادی شنبه
یکشنبه
15-16:30  
5 فیزیولوژی جبرانی 2  - دکتر مانی شنبه
دوشنبه
13:30-15 6/08 
6 ابزاردقیق بیومدیکال(بیواینسترومنت)  اصلی 3  - دکتر فیروزآبادی  دوشنبه
چهارشنبه
9:30-11   
7 شناسائی آماری الگو  اختیاری 3  - دکتر گویا  یکشنبه
چهارشنبه
 11-12:30  6/08
8 تجزیه وتحلیل سیگنال‌های حیاتی  اصلی 3 - دکتر محمدزاده اصل  یکشنبه
چهارشنبه
 8-9:30 6/08 
9  مباحث ویژه در مهندسی پزشکی  اختیاری 3  - دکتر گویا   یکشنبه
چهارشنبه
 15-1630
16:30-18
6/08