زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حمیدرضا مومنی كنترل دانشیار مهندسی برق-کنترل 1-كنترل تطبیقی، 2 -کنترل مقاوم، 3-شناسایی سیستمها، 4-اتوماسیون 5- ابزار دقیق 6- سیستم‌های مرتبه کسری
وحید جوهری مجد كنترل دانشیار مهندسی برق-کنترل 1-شناسایی و كنترل هوشمند 2- کنترل مشارکتی 3- رباتیک 4- كنترل مقاوم 5-سامانه‌های یادگیری چند عامله 6- کنترل توان کسری و زیست سامانه‌ای
محمدتقی حمیدی بهشتی کنترل دانشیار مهندسی برق-کنترل 1-کنترل سیستم‌ های آشفته تکین 2- کنترل شبکه‌های ارتباطی و رایانه ای 3- کنترل شبکه‌های برق هوشمند
سجاد ازگلی کنترل دانشیار مهندسی برق-کنترل 1-کنترل غیر خطی 2- کنترل مقاوم 3- مدلسازی و کنترل سامانه‌های زیستی و بیماری‌ها 4- مکاترونیک و رباتیک 5-شبکه‌های پیچیده
مهدی سجودی کنترل استادیار مهندسی برق-کنترل 1-بهینه سازی محدب 2-شناسایی سیستم 3- سامانه‌های زیستی 4- کنترل مقاوم 5- نامساوی‌های ماتریسی خطی 6- کنترل فرآیند 7- مدل‌سازی و کنترل بیماری‌ها
امین رمضانی کنترل استادیار مهندسی برق-کنترل 1-کنترل تحمل‌پذیر عیب 2- کنترل پیش‌بین 3- اتوماسیون و ابزار دقیق 4-سیستم‌های وقایع گسسته 5- کنترل تصادفی