زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
حمیدرضا مومنی كنترل دانشیار مهندسی برق- کنترل كنترل تطبیقی، کنترل مقاوم، شناسایی سیستمها، اتوماسیون، ابزار دقیق، سیستم‌های مرتبه کسری
وحید جوهری مجد کنترل دانشیار مهندسی برق- کنترل شناسایی و كنترل هوشمند، کنترل مشارکتی، رباتیک، كنترل مقاوم، سامانه‌های یادگیری چند عامله، کنترل توان کسری و زیست سامانه‌ای
محمدتقی حمیدی بهشتی کنترل دانشیار مهندسی برق- کنترل کنترل سیستم‌ های آشفته تکین، کنترل شبکه‌های ارتباطی و رایانه ای، کنترل شبکه‌های برق هوشمند
سجاد ازگلی کنترل دانشیار مهندسی برق- کنترل کنترل غیر خطی، کنترل مقاوم، مدلسازی و کنترل سامانه‌های زیستی و بیماری‌ها، مکاترونیک و رباتیک، شبکه‌های پیچیده
مهدی سجودی کنترل استادیار مهندسی برق- کنترل بهینه سازی محدب، شناسایی سیستم، سامانه‌های زیستی، کنترل مقاوم، نامساوی‌های ماتریسی خطی، کنترل فرآیند، مدل‌سازی و کنترل بیماری‌ها
امین رمضانی کنترل استادیار مهندسی برق- کنترل شناسای عیب و کنترل تحمل‌پذیر عیب، کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل، اتوماسیون و ابزار دقیق، سیستم‌های هایبرید، کنترل تصادفی