فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
تمدید تحصیلی دکتری دکتری 0
تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 0
فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 0
تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 0
تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 0
فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 0
فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
فرم انصراف از تحصیل مشترک 0
تسویه حساب مشترک 0
مجوز دفاع مشترک 0
فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 0
درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 0فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 0
فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 0
فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 0
تغییر استاد مشاور مشترک 0
تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 0
تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 0
تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 0
فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 0
صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 0
فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 0
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 0
تسویه حساب دانشکده مشترک 0
الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 0
خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 0
فرمهای لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 0فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 0
برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 0
مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 0
فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 0
فرم انتقال اموال مشترک 0
فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 0