فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 55
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 37
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 45
فرم شماره 2: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 52
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 43
فرم شماره 3: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 61
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 59
فرم شماره 1: فرم انصراف از تحصیل مشترک 29
فرم شماره 2: تسویه حساب مشترک 178
فرم شماره 3: مجوز دفاع مشترک 92
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 17
فرم شماره 5: درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 78
فرم شماره 6: درخواست مجوز خروج از کشور (سفرهای زیارتی و ساحتی) مشترک 14
فرم شماره 7: فرم درخواست صدور گواهی ( اعلام معدل، ارزیابی جامع، اعلام فراغت ار تحصیل، اعلام رتبه) مشترک 11فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 87
فرم شماره 2: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 58
فرم شماره 1: فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 128
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 66
فرم شماره 1: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 158
فرم شماره 2: تغییر استاد مشاور مشترک 31
فرم شماره 3: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 14
فرم شماره 4: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 19
فرم شماره 5: تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 13
فرم شماره 6: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 39
فرم شماره 7: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 37
فرم شماره 8: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 21
فرم شماره 9: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 21
فرم شماره 10: تسویه حساب دانشکده مشترک 197
فرم شماره 11: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 145
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 117
فرم شماره 13: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 22فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 115
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 108
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 185
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 5
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 10
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 7