فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه




bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دکتری دکتری 17
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 26
فرم شماره 3: فرم تعیین موضوع سمینار1 دکتری دکتری 22
فرم شماره 1: تمدید تحصیلی دوم کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 31
فرم شماره 2: تمدید تحصیلی اول کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 25
فرم شماره 3: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 24
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 27
فرم شماره 1: فرم انصراف از تحصیل مشترک 14
فرم شماره 2: تسویه حساب مشترک 115
فرم شماره 3: مجوز دفاع مشترک 69
فرم شماره 4: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 11
فرم شماره 5: درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون موارد‌ خاص مشترک 18



فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 59
فرم شماره 2: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 36
فرم شماره 1: فرم دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 98
فرم شماره 2: فرم صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 39
فرم شماره 1: اطلاعیه جلسه دفاع مشترک 104
فرم شماره 2: تغییر استاد مشاور مشترک 17
فرم شماره 3: تعیین استاد راهنمای دوم پایان نامه / رساله مشترک 8
فرم شماره 4: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 12
فرم شماره 5: تعهد نامه ارائه مقاله ثبت نام شده در کنفرانس مشترک 9
فرم شماره 6: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 33
فرم شماره 7: صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه مشترک 31
فرم شماره 8: فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 11
فرم شماره 9: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مشترک 13
فرم شماره 10: تسویه حساب دانشکده مشترک 121
فرم شماره 11: الگوی چکیده پایان‌نامه/رساله مشترک 96
فرم شماره 12: خلاصه آئین نگارش پایان‌نامه/ رساله مشترک 68
فرم شماره 13: فرم های لازم برای فرصت مطالعاتی دانشجویان مشترک 18



فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم دریافت کلید آزمایشگاه از امور اداری دانشکده مشترک 76
فرم شماره 2: برنامه حضور دانشجویان درآزمایشگاه مشترک 62
فرم شماره 3: مجوز استفاده از آزمایشگاه مشترک 112
فرم شماره 4: فرم انتقال اموال داخلی واحد مشترک 2
فرم شماره 5: فرم انتقال اموال مشترک 8
فرم شماره 6: فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک 5