ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • صندوق پستی: 194-14115
  • تلفن: 82883992
  • دورنگار: 82884325
  • Email: ece@modares.ac.ir
  • Website: ece.modares.ac.ir