متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مرضیه احمدی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر:

  • عنوان: تحلیل و بهینه سازی یک ساختار چندلایه نوری برای ایجاد تصاویر با قابلیت تفکیک بالا
  • ارائه‌کننده: مرضیه احمدی
  • استاد راهنما: دکتر کیوان فرورقی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر محمدصادق ابریشمیان (دانشگاه:صنعتی خواجه نصیر)، دکتر محمود شاه آبادی (دانشگاه: تهران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر زهرا اطلس باف، دکتر محسن غفاری میاب
  • استاد مشاور: دکتر رضا فرجی دانا
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، سالن شورا
  • تاریخ: 1395/4/8
  • ساعت: 13:30-15:30

چکیده
در این رساله ابتدا روش دقیق و کارآمد برای تحلیل ساختارهای چندلایه نوری متشکل از لایه¬های متناوب فلز – دی¬الکتریک ارائه شده است. در ادامه تلاش بر این بوده است که از چنین ساختاری به عنوان سوپرلنز برای بهبود قابلیت تفکیک در سیستم¬های تصویرگری استفاده شود. در این مسیر طراحی ساختاری با قابلیت تصویرگری دوبعدی و بدون وابستگی قابل توجه به ابعاد جسم تحت تصویرگری ارائه شده است، که از دیدگاه سیستم¬های عملی می¬تواند مورد توجه قرار گیرد. در تحلیل ساختار موردنظر معادلات انتگرالی به کمک روش ممان استفاده شده است. برای تشکیل معادله انتگرالی در حوزه مکان نیاز به توابع گرین مکانی وجود دارد، که به منظور برآورده کردن این نیاز، توابع گرین در حوزه طیف به کمک روش خط انتقال معادل محاسبه و سپس از روش تصاویر مختلط برای دستیابی به توابع گرین حوزه مکان بهره گرفته شده است. از دستاوردهای این رساله طراحی سوپرلنزی با ویژگی عدم وابستگی به ابعاد جسم تحت تصویرگری است که این ویژگی با ارائه نتایج تصویرگری سوپرلنز پیشنهادی برای اجسام تحت تصویرگری مختلف نشان داده شده است. لازم به ذکر است، نتایج به دست آمده با مقایسه با شبیه¬سازی¬های انجام شده به کمک نرم افزار COMSOLمورد تأیید قرار گرفته است. دستیابی به ساختار بهینه به کمک روش تحلیل ارائه شده و ترکیب آن با الگوریتم بهینه سازی تبرید شبیه¬سازی شده از دیگر فعالیت¬های انجام شده در این رساله است. نتایج تصویرگری با این ساختار بهینه، قابلیت آن در ایجاد تصاویر دوبعدی با تفکیک بالا را نشان می¬دهد. از نتایج مهم حاصل در این پژوهش مشاهده قابلیت پلاریزاسیون دایروی در دستیابی به تفکیک بهتر در مقایسه با پلاریزاسیون خطی است که برای اولین بار در این رساله به آن اشاره شده است.
کلمات کلیدی
سوپرلنز چندلایه، روش ممان، روش تصاویر مختلط، محدودیت تفرق، قابلیت تفکیک، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده.

8 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2334