متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: خسرو خاندانی، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی کنترلگر سطح لغزشی برای سامانه‌های تصادفی کسری
  • ارائه‌کننده: خسرو خاندانی
  • استاد راهنما: دکتر وحید جوهری مجد
  • استاد ناظر خارجی: دکتر محمد حائری (دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر علی‌اکبر جلالی (دانشگاه علم و صنعت ایران)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حمیدرضا مومنی، دکتر امین رمضانی
  • استاد مشاور: دکتر مهدیه طهماسبی
  • مکان: دانشکده فنی و مهندسی، اتاق 351
  • تاریخ: 1395/6/14
  • ساعت: 9

چکیده
در اين رساله، سامانه‌هاي تصادفي کسري داراي تأخير حالت از جهت پايداري تصادفي و طراحي کنترلگر سطح لغزشي مورد بررسي قرار مي‌گيرند. فرض مي‌شود که حالت‌هاي سامانه در دسترس هستند و سامانه داراي عدم قطعيت نرم محدود و نويز کسري است. همچنين فرض مي‌شود تأخير زماني سامانه مقدار ثابتي دارد و سامانه در فرم ايتوي کسري است. ابتدا عملگر بينهايت کوچک کسري جهت بررسي پايداري سامانه معرفي مي‌شود و سپس يک روش بررسي پايداري تصادفي براي سامانه‌هاي کسري تصادفي داراي تأخير حالت ارائه مي‌شود. اين روش مبتني بر توابع لياپانف، بررسي پايداري تصادفي و استخراج شرايط پايداري براي اين دسته از سامانه‌ها را ممکن مي‌سازد. با استفاده از قضيه پايداري ارائه شده، يک روش طراحي کنترلگر سطح لغزشي نوين براي پايدارسازي مقاوم سامانه‌هاي تصادفي کسري ارائه مي‌گردد و شرايط پايداري در قالب نابرابري‌هاي ماتريسي خطي ارائه مي‌گردد. در طراحي انجام شده، ابتدا با اعمال يک محدوديت بر روي سطح لغزش، آن را تبديل به يک سطح تعيني نموده و از حالت تصادفي کسري خارج مي‌نماييم. در اين شرايط، سطح لغزش داراي تغييرات متناهي خواهد بود. با اين وجود، استخراج شرايط پايداري سامانه مستلزم استفاده از قضيه پايداري تصادفي ارائه شده خواهد بود. در نهايت اثبات قابليت رسيدن به مد لغزش انجام خواهد شد. در مرحله بعد طراحي، يک فرض محدود کننده بر روي سطح لغزش را کنار گذاشته و سطح لغزش جديدي با عنوان سطح لغزش ايتوي کسري ارائه خواهيم نمود که خود اين سطح يک فرايند تصادفي ايتوي کسري است. با استفاده از قضيه پايداري ارائه شده در اين رساله، و نيز با استفاده از عملگر بينهايت کوچک کسري معرفي شده، ناحيه‌اي ارائه مي‌شود که اثبات مي‌شود کليه مسيرهاي حالت تصادفي در زمان محدود وارد اين ناحيه مي‌شوند و در داخل آن باقي مي‌مانند. استخراج شرايط پايداري نيز مانند حالت قبل با استفاده از نابرابري‌هاي ماتريسي خطي انجام مي‌پذيرد. در نهايت کاربردهاي روش‌هاي ارائه شده بر روي يک سامانه تنظيم استاندارد آلوده کننده‌هاي آب و نيز کنترل جانبي يک هواپيما ارائه خواهد شد.
کلمات کلیدی
سامانه تصادفي کسري داراي تأخير حالت ، پايداري تصادفي، عملگر بينهايت کوچک کسري، سطح لغزش ايتوي کسري، نابرابري‌هاي ماتريسي خطي.

16 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1877