متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: حفایزه عسگرلو، گروه مهندسی مخابرات-سیستم

خلاصه خبر:

  • عنوان: تخصیص توأم منابع برای لایه‌های دسترسی و بک‌هال
  • ارائه‌کننده: فایزه عسگرلو
  • استاد راهنما: دکتر حمید سعیدی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر رقیه جدا
  • استاد ناظر داخلی: دکتر حسن قاسمیان
  • استاد مشاور: دکتر نادر مکاری
  • مکان: سیمنار -1
  • تاریخ: 1395/6/29
  • ساعت: 9:30-11

چکیده
گسترش ایستگاه‌های پایه کوچک در شبکه رادیویی ابری (CRAN) به عنوان یک روش کلیدی به منظور بهبود ظرفیت شبکه‌های سلولی مورد توجه بسیار قرار گرفته‌است. پردازش‌های تخصیص زیرحامل و توان به طور متمرکز در CRAN انجام می‌شود. تا کنون در بیشتر مسایل مطرح شده، تخصیص منابع به لینک‌های بک‌هال و دسترسی به طور مستقل از هم انجام می‌گیرد. در این پایان‌نامه، یک مسئله تخصیص توأم منابع برای لینک‌های بک‌هال و دسترسی بررسی می‌شود. مدل ترافیکی در نظر گرفته شده برای کاربران شبکه متشکل از مدل ترافیکی جاری و کشسان است. کاربران با مدل ترافیکی کشسان به تأخیر حساس نیستند در حالی که برای کاربران جاری باید یک متوسط تأخیر بیشینه تضمین شود. هدف مسئله بهینه‌سازی بیشینه کردن نرخ ارسالی کاربران تحت محدودیت تأخیر کاربران جاری و محدودیت توان لینک‌های بک‌هال و دسترسی است.
کلمات کلیدی

27 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 1764