متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: زهرا سهرابی، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر:

  • عنوان: طراحی و شبیه سازی فیلتر آنالوگ گسسته در زمان بر اساس نمونه برداری بار
  • ارائه‌کننده: زهرا سهرابی
  • استاد راهنما: دکتر ابومسلم جان نثاری
  • استاد ناظر خارجی: دکتر امید شعاعی (دانشگاه: تهران) دکتر محمد یاوری (دانشگاه: امیرکبیر)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر عبدالرضا نبوی- دکتر سعید سعیدی
  • استاد مشاور:
  • مکان: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اتاق جلسات
  • تاریخ: 1395/6/28
  • ساعت: 17

چکیده
فیلترهای نمونه بردار بار نوع دیگری از فیلترهای سوئیچ خازنی غیرفعال هستند که به جای دنبال کردن سیگنال ورودی در حوزه ولتاژ، از جریان ورودی بر روی خازن انتگرال می‌گیرند و سپس با پردازش زمان گسسته مناسب بار روی خازن، می‌توانند فیلترهای زمان گسسته FIR و IIR پیاده سازی نمایند. در این پایان‌نامه، ساختارهایی برای پیاده سازی قطبهای مزدوج مختلط در فیلترهای نمونه بردار بار ارائه شده است. با پیاده‌سازی قطبهای مزدوج، می‌توان پاسخی صافتر در باند عبور فراهم نمود و یا افت خارج از باند را در فیلتر بهبود داد. این موضوع در فیلترهای سوئیچ خازنی غیرفعال به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. ساختارهای ارائه شده در این رساله به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول ساختارهایی که از عناصر فعال در کنار شبکه سوئیچ خازنی برای پیاده‌سازی قطب‌های مزدوج بهره می‌گیرند. در این ساختارها با قرارگرفتن یک یا چند ترارسانا در مسیر فیدبک، پیاده‌سازی قطب‌های مزدوج محقق می‌شود. دسته دوم ساختارهایی کاملا غیرفعال هستند و فقط با تغییر شیوه سوئیچ زنی امکان پیاده‌سازی قطبهای مزدوج را فراهم می‌آورند. برای اثبات کارایی طرح های ارائه شده، مدل‌های سیستمی ارائه شده است. نتایج مدلسازی ها نشان می دهد که مدارهای معرفی شده در دسته اول آزادی عمل بیشتری برای تحقق قطب‌های مزدوج فراهم می‌کنند در حالی که مدارهای تماما غیرفعال، نمی‌توانند هر قطب دلخواهی را پیاده‌سازی نمایند. هرچند در این ساختارها نیز پیاده‌سازی قطب مزدوج باعث بهبود افت خارج از باند فیلتر می‌شود. همچنین طرح های پیشنهاد شده در سطح مداری و در تکنولوژی 0.18µm CMOS شبیه‌سازی شده است. شبیه سازی های مداری نشان می‌دهد که ساختارهای ارائه شده، می‌توانند باند عبور صافتر و نیز افت خارج از باند بیشتر در مقایسه با فیلتر که قطب های ساده دارد فراهم نمایند. همچنین در مقایسه با فیلترهای سوئیچ خازنی فعال میتوانند در فرکانس های نمونه برداری بسیار بالاتر مورد استفاده قرار بگیرند.
کلمات کلیدی

27 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 2612