متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: الیار زواری، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر:

  • عنوان: توافق جمعی در سامانه‌های چندعاملی مرتبه کسری به وسیله‌ کنترل‌گر‌ فیدبک خروجی پویای غیرمتمرکز
  • ارائه‌کننده: الیار زواری
  • استاد راهنما: دکتر مهدی سجودی
  • استاد ناظر خارجی: دکتر محمدصالح تواضعی (دانشگاه: صنعتی شریف)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر وحید جوهری مجد
  • استاد مشاور:
  • مکان: آزمایشگاه کنترل پیشرفته
  • تاریخ: 1395/8/24
  • ساعت: 8:30

چکیده
در این نوشتار توافق جمعی برای سامانه‌های مرتبه کسری با طراحی کنترل‌گر بازخورد خروجی پویا از مرتبه ثابت، با استفاده از خواص ماتریس لاپلاسی شبکه عامل‌ها، تضمین شده است. کنترل‌گر طراحی شده غیر متمرکز بوده، از این منظر که در شبکه مفروض، برای هر عامل اطلاعات خروجی همسایه‌ها در دسترس است. به منظور مقاوم بودن توافق جمعی در دسته‌ای از سامانه‌های چندعاملی با حظور عدم قطعیت در ماتریس سامانه‌ی هر عامل، شروط لازم استخراج شده است. همچنین با فرض شروط خاص در قضیه‌ی پایداری سامانه‌های مرتبه کسری و با استفاده از لم‌های موجود در بحث ناتساوی‌های ماتریسی، توافق جمعی مقاوم در قالب ناتساوی ماتریسی بیان شده است. روش هموتوپی برای حل این ناتساوی‌ انتخاب می‌شود تا برای حل ناتساوی ماتریسی از انتخاب ماتریس اولیه بی نیاز باشیم. در نهایت برای مشاهده عملکرد روش پیشنهادی و اعتبار سنجی آن، سامانه‌های چند عاملی مرتبه کسری مختلفی انتخاب شده و نتایج به دست آمده با کنترلگر طراحی شده نمایش داده شده است.
کلمات کلیدی

19 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2433