متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: رضا نعیمی مرندی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: ادغام ویژگی اطلاعات مکانی و اطلاعات طیفی تصاویر ابرطیفی

  • عنوان: ادغام ویژگی اطلاعات مکانی و اطلاعات طیفی تصاویر ابرطیفی
  • ارائه‌کننده: رضا نعیمی مرندی
  • استاد راهنما: دکتر محمد‌حسن قاسمیان ‌یزدی
  • استاد ناظر داخلی : دکتر نادر مکاری یامچی
  • استاد ناظر خارجی : دکتر فردین میرزاپور
  • مکان: آزمایشگاه پردازش تصویر و آنالیز اطلاعات
  • تاریخ: 96/04/19
  • ساعت: ۸-۱۰

چکیده: یکی از تصاویر پرکاربرد در دانش سنجش‌ازدور، تصاویر ابرطیفی است که دارای تعداد بسیار زیادی از باندهای الکترومغناطیسی است. طبقه‌بندی این نوع تصاویر به ما کمک می‌کند تا تقسیم‌بندی جامعی از صحنه با توجه به کلاس‌های موجود داشته باشیم. در این پژوهش هدف، طبقه‌بندی تصاویر ابرطیفی با تعداد محدود نمونه آموزشی است. برای بهبود طبقه‌بندی از ویژگی‌های مکانی در کنار ویژگی طیفی استفاده می‌شود. انتخاب ویژگی مکانی در رویارویی با تعداد محدود نمونه آموزشی بسیار مهم می‌گردد. بدین منظور به‌وسیله بانک فیلتر طراحی‌شده در روش اول ویژگی‌های مکانی استخراج‌شده است. ازآنجاکه این ویژگی‌ها ویژگی آماری نبوده‌اند به کمک فیلترهای میانگین و انحراف معیار آماری می‌گردند. سپس این ویژگی‌ها به بردار طیفی الحاق می‌شوند. درواقع در این پایان‌نامه از ساده‌ترین روش ادغام ویژگی که همان الحاق کردن است استفاده‌شده است. درنهایت به کمک طبقه بند ماشین بردار پشتیبان طبقه‌بندی می‌گردند. در روش دوم به کمک نگاشتی گشتاور هندسی بهبود می‌یابد و روش جدیدی برای استخراج ویژگی مکانی مطرح می‌شود. با استفاده از روش جدید ویژگی مکانی استخراج می‌گردد. این ویژگی‌ها به بردار طیفی الحاق می‌گردند و درنهایت به کمک طبقه بند ماشین بردار پشتیبان، طبقه‌بندی می‌گردند. دو روش پیشنهادی روی سه تصویر ابرطیفی مشهور دانشگاه پاویا، سالیناس و ایندیانا پیاده‌سازی شده‌اند. به‌منظور ارزیابی روش پیشنهادی با روش‌های دیگر از معیار دقت، ضریب کاپا و ارزیابی چشمی که شامل نقشه موضوعی استخراجی است استفاده گردیده است. معیارهای ارزیابی گواه بر برتری روش پیشنهادی است.

14 تیر 1396 / تعداد نمایش : 1425