متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم سارا قربانی دهکردی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: استفاده از ابزار هندسه تصادفی و تخصیص منابع شبکه های ناهمگون سلولی مبتنی بر OFDMA

  • عنوان: استفاده از ابزار هندسه تصادفی و تخصیص منابع شبکه های ناهمگون سلولی مبتنی بر OFDMA
  • ارائه‌کننده: خانم سارا قربانی دهکردی
  • استاد راهنما: آقای دکتر پائیز عزمی
  • استاد ناظر داخلی اول: آقای دکتر حمید سعیدی
  • استاد ناظر خارجی اول: آقای دکتر محمدرضا جوان (دانشگاه: شاهرود)
  • استاد مشاور اول: آقای دکتر نادر مکاری یامچی
  • مکان: سالن جلسات
  • تاریخ: 20/08/1396
  • ساعت: 9:30

چکیده: در این پایان‌نامه به صورت تحلیلی به کمک هندسه تصادفی در یک شبکه پوآسون OFDMA دولایه فروسو و با فرض تخصیص توان و زیرحامل به زیرحامل‌های هر ایستگاه به‌صورت نشانه‌هایی تصادفی و مستقل، احتمال پوشش یک کاربر نوعی مستقر در مبدأ مختصات در یک زیرحامل و احتمال برآورده شدن نرخ مطلوب آن کاربر بدست آمده‌است. سپس به منظور ساده‌سازی انتگرال تابع کرنل احتمال متناظر با نشانه‌ها، توان هر زیرحامل بین مقدار صفر تا بیشینه مقدار توان کوانتیزه‌شده و تینینگ‌هایی از فرآیند پوآسون ایستگاه‌های آن لایه مشاهده می‌شود. نهایتاً به صورت عددی با الگوریتم PSO احتمال برآورد شدن نرخ کاربر بیشینه می‌گردد. این پایان نامه با رویکرد جدید تخصیص تصادفی نشانه‌های کوانتیزه به زیرحامل‌های ایستگاه‌های هر لایه در یک شبکه تصادفی چندحامله حالت واقعی‌تری را در بررسی توان های متغیر زیرحامل‌ها معرفی شده است.
 

16 آبان 1396 / تعداد نمایش : 817