متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم نوشین توکلی، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: رله در شبکه‌های مخابرات مولکولی

  • عنوان: رله در شبکه‌های مخابرات مولکولی
  • ارائه‌کننده: نوشین توکلی
  • استاد راهنما: دکتر پاییز عزمی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حمید سعیدی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علی الفت و دکتر مریم صباغیان (از دانشگاه تهران)
  • استاد مشاور اول: دکتر نادر مکاری یامچی
  • مکان: سالن شورا
  • تاریخ: 01/09/96
  • ساعت: 10:30

چکیده:

یکی از چالش‌های مهم مخابرات مولکولی بر پایه پخشی، محدودیت محدوده ارتباط به دلیل تضعیف سیگنال مولکولی بر حسب فاصله است. به همین دلیل استفاده از رله در مخابرات مولکولی پیشنهاد شده است. در بخش اول این رساله، به ارزیابی عملکرد و آشکارسازی بهینه یک سیستم مخابرات مولکولی بر پایه پخشی شامل یک فرستنده، یک گیرنده و یک رله آشکارساز-ارسال‌کننده در داخل یکی از رگ‌های بدن انسان، یعنی محیط دارای جریان، پرداخته می‌شود. ابتدا، با بکارگیری تقریب نرمال برای توزیع تعداد مولکول‌های دریافت شده در گیرنده، رابطه بسته‌ای برای احتمال خطای بیت سیستم که از آشکارساز دامنه استفاده می‌کند بدست آورده می‌شود. سپس، به منظور تعیین آستانه آشکارسازی بهینه در نانوماشین گیرنده، یک مسأله بهینه‌سازی با هدف کمینه کردن احتمال خطای سیستم پیشنهاد می‌شود که این مسأله با یک الگوریتم بازگشتی بر مبنای روش دونیم کردن حل می‌گردد. همچنین، اثر پارامترهای سیستم مانند سرعت جریان، مکان رله و غیره بر روی کارایی مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. در بخش دوم رساله، به بهینه سازی مکان رله در سیستم مخابرات مولکولی بر پایه پخشی در محیط بدون جریان پرداخته می‌شود. با استفاده از روش آشکارسازی انرژی و با در نظر گرفتن مسیر مستقیم بین فرستنده و گیرنده علاوه بر مسیر رله، روش ترکیب چندگانگی که در آن انرژی دریافت شده از مسیر مستقیم با انرژی دریافت شده از مسیر رله در گیرنده به طور خطی با یکدیگر ترکیب می‌شوند، پیشنهاد می‌گردد. به این ترتیب، ابتدا رابطه بسته‌ای برای احتمال خطای بیت روش آشکارسازی پیشنهاد شده بدست آورده و سپس یک مسأله بهینه‌سازی دو بعدی با هدف کمینه کردن احتمال خطای سیستم و با متغیرهای بهینه‌سازی مکان رله و آستانه آشکارسازی در گیرنده پیشنهاد می‌شود. برای حل این مسأله بهینه‌سازی، یک الگوریتم بازگشتی بر مبنای روشBCDA پیشنهاد و همگرایی آن نیز بررسی می‌گردد.
کلمات کلیدی:

مخابرات مولکولی بر پایه پخشی، رله آشکارساز-ارسال‌کننده، جریان، آشکارساز انرژی، بهینه سازی مکان.

29 آبان 1396 / تعداد نمایش : 892