متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای آرش هدائی، گروه مهندسی الکترونیک

خلاصه خبر: طراحی و شبیه‌سازی کاواکهای نوری برای بهبود کیفیت پرتو لیزر دیودی پر توان از نظر COMD، واگرایی و درخشندگی

  • عنوان: طراحی و شبیه‌سازی کاواکهای نوری برای بهبود کیفیت پرتو لیزر دیودی پر توان از نظر COMD، واگرایی و درخشندگی
  • ارائه‌کننده: آرش هدائی
  • استاد راهنما: دکتر وحید احمدی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر درباری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر عابدی (دانشگاه: شهید بهشتی )
  • استاد مشاور اول: دکتر غلامرضا عبائیانی
  • مکان: : اتاق 701
  • تاریخ: 96/11/08
  • ساعت: 16:30

چکیده: در این پایان‌نامه، اثر لیزرهای دیودی پر توان کاواک مستقیم و مخروطی شکل بر COMD، واگرایی میدان دور و کیفیت پرتو مورد تحلیل قرار می‌گیرد. شبیه‌سازی با محاسبه معادلات نرخ فوتون و بهره و حل معادلات الکتروستاتیک، ترابرد حامل و اپتیکی به روش انتشار پرتو انجام می‌پذیرد. در این تحلیل ابتدا لیزرهای دیودی کاواک مستقیم شبیه‌سازی می‌شود. بر اساس نتایج به‌دست آمده مقدار فاکتور M2 در این لیزرها بزرگ‌تر از 4 است و با افزایش عرض استریپ زیاد می‌شود. با افزایش طول کاواک، واگرایی میدان دور زیاد، M2 کم و توان بیشینه COMD افزایش می‌یابد. با افزایش طول کاواک از mm1 به mm2.5، مقدار توان بیشینه COMD از W2.65 به W6.1 می‌رسد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی لیزرهای دیودی مخروطی شکل نشان می‌دهد که با افزایش زاویه مخروطی کیفیت پرتو کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش طول ناحیه کپه‌ای مقدار فاکتور M2 کم می‌شود. مقدار واگرایی میدان دور با تغییر زاویه مخروطی تقریبا ثابت است و با تغییر طول ناحیه کپه‌ای تغییرات ناچیزی دارد ولی با کاهش عرض ناحیه کپه‌ای حدود 1 درجه کاهش می‌یابد. در لیزر دیودی مخروطی با عرض ناحیه کپه‌ای µm2 مقدار فاکتور M2 به 2.75 می‌رسد. همچنین با افزایش ضریب بازتابندگی فست خروجی، واگرایی کاهش، فاکتور M2 زیاد و چگالی جریان آستانه به‌صورت نمایی کاهش می‌یابد. مطابق با شبیه‌سازی انجام شده واگرایی میدان دور در لیزرهای هدایت بهره کمتر و فاکتور M2 بیشتر از لیزرهای ضریب شکست است. همچنین در این تحقیق ایده لیزر دیودی مخروطی با دو ناحیه کپه‌ای مطرح و شبیه‌سازی می‌شود. واگرایی میدان دور در این لیزرها کاهش یافته و مقدار آن به زیر 3 درجه می‌رسد. مقدار فاکتور M2 در لیزر مذکور در زاویه 3 درجه به 1.72 است.
کلمات کلیدی: لیزر دیودی پر توان، واگرایی میدان دور، کیفیت پرتو، لیزر دیودی مخروطی شکل

7 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 251