متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای احسان سلاجقه، گروه مهندسی کنترل

خلاصه خبر: کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه در حالت مجزا با استفاده از کنترل مد لغزشی

  • عنوان: کنترل ولتاژ و فرکانس ریزشبکه در حالت مجزا با استفاده از کنترل مد لغزشی
  • ارائه‌کننده: احسان سلاجقه
  • استاد راهنما: دکتر محمدتقی حمیدی بهشتی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر امین رمضانی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر رویا امجدی فرد (دانشگاه: خوارزمی )
  • استاد مشاور اول: دکتر محسن حمزه
  • مکان: کلاس 601
  • تاریخ: 96/11/14
  • ساعت: 08:30

چکیده: حضور منابع تولید پراکنده و ریزشبکه‌ها نقش اساسی در مزایای فراوان اقتصادی، زیست‌محیطی و قابلیت اطمینان شبکه هوشمند آینده خواهند داشت. در حالت کلی ریزشبکه در دو حالت متصل به شبکه و جزیره‌ای کار می‌کنند. که در حالت متصل به شبکه، کنترل ولتاژ و فرکانس برعهده شبکه سراسری می‌باشد، و ریزشبکه تنها وظیفه انتقال توان به شبکه اصلی را دارد. مشکل اصلی در حالت کار جزیره‌ای نوسانات ولتاژ و فرکانس می‌باشد، که در این حالت خود ریزشبکه مسئولیت کنترل ولتاژ و فرکانس را برعهده دارد، و بایستی یک ساختار کنترلی مناسب برای کنترل ولتاژ و فرکانس اتخاذ گردد. در این پژوهش از یک روش فرمانده-فرمان‌بر برای کنترل ریزشبکه استفاده می‌گردد، که برای قسمت فرمانده که مسئولیت کنترل ولتاژ را برعهده دارد، یک کنترل ولتاژ مقاوم براساس کنترل‌کننده مدلغزشی تطبیقی در حضور نامعینی پارامتری و اغتشاش ناشی از بار استفاده گردیده است، و برای کنترل توان اکتیو و راکتیو قسمت فرمان‌بر از کنترل‌کننده مدلغزشی تطبیقی استفاده می‌شود. عملکرد استراتژی پیشنهادی در نرم‌افزار متلب مورد ارزیابی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: ریزشبکه جزیرهای، کنترل مدلغزشی، کنترل‌کننده فرمانده-فرمان‌بر، تولیدات پراکنده، کنترل فرکانس و ولتاژ

11 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 290