متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای سیدصدرا کاشف، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: تجزیه و تحلیل آماری اثر غیرخطی فیبرنوری در کارایی سیستم مبتنی بر OFDM نوری

 • عنوان: تجزیه و تحلیل آماری اثر غیرخطی فیبرنوری در کارایی سیستم مبتنی بر OFDM نوری
 • ارائه‌کننده: سیدصدرا کاشف
 • استاد راهنما: پائیز عزمی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محسن غفاری
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر نادر مکاری
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر جواد صالحی (دانشگاه: صنعتی شریف)
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر بیگی (دانشگاه صنعتی خواجه نصیر)
 • استاد مشاور اول: مهدی متین فر
 • مکان: اتاق 351
 • تاریخ: 96/12/23
 • ساعت: 08:ک30

چکیده: فیبرنوری یکی از مهمترین کانال‌های ارتباطی بوده که امروزه بخش مرکزی و هسته¬ی شبکه ارتباطی بیشترین بهره را از آن می‌برند. مدل‌سازی کانال فیبرنوری ابزاری مهم جهت طراحی و بکارگیری بهینه از این کانال ارتباطی می‌باشد. یکی از اهداف محققین به منظور تحلیل نظری و آماری سیستم‌های مخابرات فیبرنوری، مدل‌سازی فیبرنوری به صورت یک رابطه‌ی فرم‌بسته است. اما پیچیدگی معادلات غیرخطی حاکم بر فیبرنوری باعث شده است تا تحقیقات در زمینه‌ی مدل‌سازی کانال ادامه داشته و تاکنون یک مدل واحد و جامع با دقت کافی برای انواع مختلف سیستم‌های مبتنی بر کانال فیبرنوری ارائه نگردد. یکی از انواع این سیستم‌ها به دلیل مزیت‌های مهم از جمله بهره‌وری طیفی و مقاومت ذاتی نسبت به پاشندگی رنگی ، سیستم OFDM بوده که به عنوان یکی از مدعیان دستیابی به سرعت‌های بالا مطرح است. این رساله در ابتدا به مطالعه¬ی مدل‌های مبتنی بر توزیع گوسی به عنوان مرسوم‌ترین مدل‌های ارائه‌شده برای سیستم‌های CO-OFDM پرداخته است. با توجه به غیرخطی بودن فیبرنوری، ملاحظه شد که فرض گوسی‌بودن سیگنال دریافتی در برخی شرایط نادرست و تفاوت توزیع سیگنال دریافتی با توزیع گوسی با بررسی هیستوگرام سیگنال دریافتی و به طور خاص دنباله‌های هیستوگرام کاملاً مشخص است. در ادامه با تطبیق هیستوگرام سیگنال خروجی از سیستم CO-OFDM با توزیع¬های مختلف آماری، استفاده از توزیع جانسون جهت بهبود دقت مدل‌سازی کانال پیشنهاد می‌گردد. سپس یک رابطه‌ی فرم‌بسته مبتنی بر توزیع جانسون برای محاسبه‌ی نرخ خطای بیت (BER ) ارائه شده و دقت عملکرد آن با روش مونت کارلو و مدل مبتنی بر توزیع گوسی، ارزیابی می‌شود. نتایج نشان داد که کارایی روش پیشنهادی می‌تواند دقت پیش‌بینی توان را در ناحیه‌ی غیرخطی تا dB5/1 بهبود دهد و در تخمین نرخ خطای بیت سیستم، در تمامی شرایط بررسی شده تفاوتی کمتر از 2/0 مرتبه با روش مونت کارلو دارد. این درحالی است که روش مبتنی بر توزیع گوسی مقادیر خطای بیشتری را نتیجه می‌دهد و در مواردی (مانند فیبرنوری NZDSF ) نیز مقدار خطای این روش بیش از 10 درصد گزارش شده است.
کلمات کلیدی: CO-OFDM، تجزیه و تحلیل غیرخطی، کانال فیبرنوری، نرخ خطای بیت، PSK، QAM.

8 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 323