متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای توحید غنی زاده بلندی، گروه مهندسی قدرت

خلاصه خبر: تشخیص زمان واقعی آسیب پذیری سیستم قدرت بمنظور عملکرد مطلوب سیستم های حفاظتی با استفاده از اندازه گیری ناحیه گسترده

 • عنوان: تشخیص زمان واقعی آسیب پذیری سیستم قدرت بمنظور عملکرد مطلوب سیستم های حفاظتی با استفاده از اندازه گیری ناحیه گسترده
 • ارائه‌کننده: توحید غنی زاده بلندی
 • استاد راهنما: دکتر محمودرضا حقی فام
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر محسن پارسا مقدم
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر علی یزدیان
 • استاد ناظر خارجی اول: : دکتر صادق جمالی (دانشگاه: علم و صنعت)
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر حسین کاظمی کارگر (دانشگاه: شهید بهشتی)
 • استاد مشاور اول: دکتر مجتبی خدرزاده
 • مکان: اتاق سمینار 351
 • تاریخ: 96/12/19
 • ساعت: 18

چکیده: مطالعه و بررسی اکثر حوادث و خاموشی¬های دهه¬های اخیر نشان می¬دهد که خرابی سیستم¬های حفاظتی عامل بروز بیش از 75 درصد اختلالات بزرگ بوده است و در این میان عملکرد نامطلوب زون 3 رله دیستانس در اثر تخطی بار به عنوان یک عامل مهم در رخداد خروج¬های پی¬در¬پی گزارش شده¬اند. در این رساله طرح تشخیص زمان¬واقعی و آنلاین آسیب¬پذیری زون 3 رله¬های دیستانس در مقابل تخطی بار استاتیکی با استفاده از قابلیت اندازه¬گیری¬های فازور سنکرون ناحیه گسترده ارائه می-گردد و تأثیر فاکتورهای مختلف در افزایش آسیب¬پذیری زون 3 رله دیستانس در برابر تخطی بار بررسی می¬گردد. دو راهکار برای شناسایی رله¬های آسیب¬پذیر در هر نقطه کار ارائه می¬شود. راهکار اول تشخیص زمان¬واقعی آسیب¬پذیری زون 3 رله¬های دیستانس مستعد عملکرد بی¬مورد در مقابل تخطی بار از طریق معرفی یک شاخص مبتنی بر اندازه¬گیری¬های فازور سنکرون در آن نقطه کار است. راهکار دوم یک روش آنلاین را برای پیش¬بینی زون 3 رله¬های دیستانس آسیب¬پذیر در مقابل تخطی بار برای شرایط قبل از وقوع حادثه ارائه می¬دهد. در این روش برای یک سطح بار و تولید مشخص در ساعات آینده، مبتنی بر مفهوم زنجیره¬خطا، ابتدا توالی¬هایی از خروج¬ خطوط منجر به تخطی بار که در رخداد آن¬ها عملکرد بی¬مورد رله¬ها نقش دارند، براساس یک شاخص، پیش¬بینی می¬شوند و سپس زون 3 رله¬های دیستانس مربوط به خطوطی که در اکثر این توالی¬ها حضور داشته¬اند به عنوان رله¬های آسیب¬پذیر برای آن نقطه کار تعیین می¬گردند. به¬منظور کاهش آسیب¬پذیری شبکه ناشی از عملکرد بی¬مورد رله¬های آسیب¬پذیر شناسایی شده، متناسب با حالت عملکرد سیستم قدرت دو راهکار نظارتی و کنترلی به عنوان عملیات پیش¬گیرانه و اصلاحی ارائه می¬گردد. طرح نظارتی، سازوکاری را برای کنترل عملکرد صحیح زون 3 رله¬های دیستانس آسیب¬پذیر در شرایط بهره¬برداری نرمال ارائه می¬دهد. طرح کنترلی، یک استراتژی بهینه¬ای را برای تعیین کمترین مقدار حذف بار و تزریق توان راکتیو در باس¬های حساس شبکه برای افزایش حاشیه عملکرد رله¬های بحرانی طی شرایط عملکرد اضطراری سیستم قدرت ارائه می¬دهد تا از مشارکت زون 3 رله¬های دیستانس آسیب¬پذیر در رخداد خروج¬های پی¬درپی جلوگیری نماید. در ادامه به منظور پیاده¬سازی طرح نظارتی و آسیب¬پذیری ناحیه¬ای مبتنی بر اندازه¬گیری¬های فازور سنکرون محدود، باس¬هایی از شبکه که می¬بایست رله¬های دیستانس دیجیتال آن¬ها مجهز به GPS شوند، بطور بهینه تعیین می¬شوند و زون 3 رله¬های آن-ها فعال می¬گردد. بر این اساس خطوط موجود در شبکه به چند ناحیه حفاظتی تقسیم شده و طرح نظارتی و ارزیابی آسیب-پذیری در هر ناحیه به طور مستقل پیاده می¬شود. عملکرد طرح¬های پیشنهادی برروی شبکه‌های تست استاندارد پیاده¬سازی شده و نتایج حاصل کارایی و سودمندی روش پیشنهادی در بهبود همزمان قابلیت پاسخگویی و امنیت زون 3 رله دیستانس را اثبات می¬کنند.
کلمات کلیدی: زون 3 رله دیستانس، تخطی بار، تشخیص زمان¬واقعی آسیب¬پذیری، اندازه¬گیری فازور سنکرون ناحیه گسترده، مولفه¬های تحمیلی خطا، حساسیت حاشیه عملکرد زون 3 رله دیستانس.

14 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 678