متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای ایلیاعلی دبیری، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: افزایش بهره درآنتن های آرایه ای پچ مایکرواستریپ با استفاده از حلقه های فلزی

  • عنوان: افزایش بهره درآنتن های آرایه ای پچ مایکرواستریپ با استفاده از حلقه های فلزی
  • ارائه‌کننده: :ایلیاعلی دبیری
  • استاد راهنما: آقای دکتر فرورقی
  • استاد ناظر داخلی اول: سرکار خانم دکتر اطلس باف
  • استاد ناظر خارجی اول: آقای دکتر ابریشمیان (دانشگاه: خواجه نصیر الدین طوسی)
  • مکان: اتاق شورا 710
  • تاریخ: 96/12/26
  • ساعت: 08:00

چکیده: آنتن های مایکرواستریپ پچ دسته ای از آنتن های صفحه ای هستند که در سه دهه اخیر به طور گسترده توسعه یافته و روی آنها تحقیقات وسیعی انجام شده است. امروزه این نوع آنتن ها کانون توجه طراحان بوده و دربسیاری کاربردها مانند سیستم های مخابرات بی سیم، تجاری و در بخش نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند. یکی ازمشخصه های مفیدی که کارایی آنتن را توصیف می کند، بهره است. اگرچه بهره آنتن، ارتباط نزدیکی با سمتگرایی دارد، اما پارامتری است که راندمان آنتن را مانند خواص جهتی آن در محاسبات وارد می کند. در این پایان نامه ابتدا بهره یک آنتن پچ مایکرو استریپ مستطیلی با تغذیه خط مایکرواستریپ را به دست می آوریم. سپس بهره همان تک المان را با وجود حلقه فلزی به دست می آوریم. مشاهده می شود که به این وسیله بهره بیشتری به دست می آید. (افزایشی به اندازه 78/0 دسیبل نسبت به پچ تنها) سپس بهره را در همان پچ تک المان با حلقه فلزی این بار با وجود رولایه فراموادی در ارتفاع λ0/2 بالای آن به دست می آوریم. مشاهده می نماییم که نتیجه باز هم بهتر از قبل شد. (افزایشی به اندازه 92/2 دسیبل نسبت به پچ تنها) و در مرحله آخر آنتن پچ مایکرواستریپ را به صورت آرایه در آوردیم و سپس بهره را یک بار به ازای آرایه پچ وحلقه فلزی و بار دیگر به ازای آرایه پچ و حلقه فلزی و با وجود رولایه به دست می آوریم. مشاهده می نماییم که به وسیله آرایه کردن پچ، بهره بیشتری به دست می آوریم. (افزایشی به اندازه 72/6 دسیبل نسبت به پچ تنها) و می بینیم که در حالت آرایه پچ مایکرو استریپ و حلقه فلزی و رولایه فراموادی در ارتفاع λ0/2 بالای آن بیشترین بهره نسبت به حالات قبل به دست می آید. (افزایشی به اندازه 22/9 دسیبل نسبت به پچ تنها)
کلمات کلیدی: آنتن پچ میکرو استریپ، بهره، آرایه، رولایه، حلقه فلزی

19 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 267