متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای حسین نوری رحمت آباد، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: مقابله با پارازیت در شبکه‌های رادیوشناختی

  • عنوان: مقابله با پارازیت در شبکه‌های رادیوشناختی
  • ارائه‌کننده: حسین نوری رحمت آباد
  • استاد راهنما: دکتر احمدرضا شرافت
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حمید سعیدی
  • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر نادر مکاری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر بابک حسین خلج (دانشگاه: صنعتی شریف )
  • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر مهدی راستی (دانشگاه: صنعتی امیر کبیر )
  • مکان: اتاق شوری
  • تاریخ: 97/01/19
  • ساعت: 17:20

چکیده: یکی از مسائل مهم در شبکه‌های بی‌سیم، حفظ امنیت شبکه‌ها در برابر حمله‌های بدخواهانه است. یکی از مهترین حمله‌ها در شبکه‌های مخابراتی بی‌سیم، حمله‌های پارازیتی است. در این رساله مقابله با پارازیت در شبکه‌های رادیو شناختی بررسی شده است که در آن فرستنده‌ها می‌توانند پارامتری از شبکه را اندازه‌گیری کنند و از آن به نفع خود استفاده کنند. در این رساله سه راهکار برای مقابله با پارازیت‌انداز ارائه شده است. در راهکار اول کاربر برای مقابله با پارازیت از پرش کانال در کانال‌های تداخلی استفاده می‌کند. در آنجا پارازیت‌اندازی معرفی شده است که می‌تواند علاوه بر ایجاد پارازیت، از تداخل موجود در کانال‌ها استفاده کرده و بهره کاربر را کاهش دهد. در این روش کاربر با انتخاب تصادفی کانال‌ها پارازیت‌انداز را سردرگم می‌کند. کنش و واکنش‌های میان کاربر و پارازیت‌انداز با استفاده از یک بازی تصادفی مدل شده و راهبرد بهینه برای پارازیت‌انداز و کاربر بدست می‌آید. در راهکار دوم یک ایستگاه پایه توان خود را به گونه‌ای به کانال‌ها تخصیص می‌دهد که علاوه بر بیشینه کردن مجموع نرخ ارسال به کاربران شبکه، انصاف میان کاربران را رعایت کند. کنش و واکنش میان کاربران شبکه با استفاده از یک بازی تعمیم یافته مدل شده است. برای حل این بازی، ابتدا نامساوی شبه تغییراتی معادل با آن را بدست می‌آوریم و سپس الگوریتم جدیدی مبتنی بر گرادیان پیشنهاد می‌کنیم که نامساوی شبه تغییراتی را حل کند و همگرایی آن را ثابت می‌کنیم. در راهکار سوم، همکاری میان کاربران یک شبکه را برای مقابله با پارازیت‌انداز با استفاده از تئوری بازی‌ها مدل می‌کنیم. کنش و واکنش‌های میان کاربران شبکه و پارازیت‌انداز را با استفاده از یک بازی تعمیم یافته ترکیبی با اعداد صحیح مدل می‌کنیم. چون حل بازی بدست آمده بسیار سخت است، ابتدا با ارائه‌ی یک الگوریتم تخصیص توان و تخصیص همکار بازی اول را به یک بازی تعمیم یافته تبدیل می‌کنیم. سپس نامساوی شبه تغییراتی معادل با بازی تعمیم یافته را بدست می‌آوریم. برای بدست آوردن راهبرد‌های بهینه، الگوریتم جدیدی مبتنی بر روش گرادیان پیشنهاد کرده و همگرایی آن را ثابت می‌کنیم.
کلمات کلیدی: مقابله با پارازیت‌انداز، تئوری بازی‌ها، نامساوی‌های شبه تغییراتی، شبکه‌های رادیو شناختی، پرش کانال، توزیع توان.

19 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 270