متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای رامتین صالحی نیا، گروه مهندسی مخابرات سیستم

خلاصه خبر: تخصیص همزمان منابع برای ارسال فروسو و فراسو در شبکه های سلولی نسل پنجم

  • عنوان: تخصیص همزمان منابع برای ارسال فروسو و فراسو در شبکه های سلولی نسل پنجم
  • ارائه‌کننده: رامتین صالحی نیا
  • استاد راهنما: دکتر حمید سعیدی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر پاییز عزمی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمدرضا جوان (دانشگاه: صنعتی شاهرود)
  • استاد مشاور اول: دکتر نادر مکاری
  • تاریخ: 97/03/05
  • ساعت: 13:30

چکیده: در این پایان‌نامه، هدف طراحی یک الگوریتم تخصیص منابع رادیویی کاربر به ایستگاه پایه و فاکتور تسهیم زمانی در فراسو و فروسو ی یک شبکه ناهمگون مبتنی بر فناوری PD-NOMA همراه با Dynamic TDD می‌باشد. برای این منظور، در ابتدا یک طرح انصاف نسبی ارائه می‌دهیم که در آن، برای کارایی طیفی فراسو و فروسو هر کاربر یک وزن بخصوصی درنظر گرفته شده ‌است. سپس یک مسئله بهینه‌سازی با هدف بیشینه‌کردن مجموع کارایی طیفی وزن‌دار کل فراسو و فروسو تحت قیود کمینه نرخ فراسو و فروسوی هر کاربر طرح می‌کنیم. از آنجائیکه مسئله طرح‌شده از نوع برنامه‌ریزی غیرخطی با متغیرهای پیوسته و گسسته و به‌طور کامل NP-hard می‌باشد، از یک الگوریتم تکرارشونده کارا با پیچیدگی پایین برای حل استفاده می‌کنیم. برای این منظور، مسئله تخصیص منابع رادیویی را به ازای مقادیر مختلف فاکتور تسهیم زمانی، به دو زیرمسئله تخصیص توان ارسالی و زیرحامل تقسیم‌بندی می‌کنیم. مسئله تخصیص توان ارسالی با استفاده از روش SCA با روش تقریب D.C. حل شده و مسئله تخصیص زیرحامل که از نوع INLP می‌باشد، با استفاده از نرم‌افزار NOMAD حل می‌شود. در شبیه‌سازی‌ها، کارایی طرح‌های مختلفی چون فناوری چندگانه متعامد فرکانسی ، غیرتوأم بودن فراسو و فروسو و ثابت بودن متغیر تسهیم زمانی با کارایی طرح درنظر گرفته شده مقایسه گردید و اثر هر یک از فناوری‌های ذکرشده در سیستم نشان داده شد.
کلمات کلیدی:  تخصیص منابع توأم فراسو و فروسو، تخصیص توأم توان ارسالی و زیرحامل، تخصیص کاربر، Dynamic TDD، چند زیرحامله، NOMA، روش SCA

2 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 347