نام آزمایشگاه ها


 
نام آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه کارشناس آزمایشگاه تلفن مکان
برنامه‌ریزی و بازار در شبکه‌های قدرت دکتر سیفی 4540 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 31
سیستم‌های انتقال و توزیع برق دکتر حقی فام 3504 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 33
مدیریت انرژی دكتر پارسامقدم 4334 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 32
الکترونیک قدرت و حفاظت دکتر محمدیان 3960 بلوک 6 طبقه 3 اتاق 39